Tillgänglighet

Förordning 2001:526 fastställer vilket ansvar högskolan har för att genomföra funktionshinderspolitiken. I förordningen står att statliga myndigheter ska verka för att verksamhet, lokaler och information ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Förordning 2001:526 (extern länk)

Grundläggande begrepp

I MFD:s riktlinjer används begreppet tillgänglighet som ett samlande begrepp för både tillgänglig och användbar.

Generellt används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor som andra.

MFD använder termerna funktionsnedsättning och funktionshinder i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Ett funktionshinder uppstår först när en person med funktionsnedsättning möter hinder i vardagsmiljön. Det handlar till exempel om brister i tillgänglighet, allmänna kommunikationsmedel och information.

MFD (extern länk)

Tillgänglighet vid Högskolan i Borås

Högskolan har en handlingsplan för arbetet med lika villkor i vilken tillgänglighet ingår. Planen följs upp och revideras årligen. Utformandet av planer och policydokument drivs av samordnaren för lika villkor. Genomförande av åtgärder sker på olika nivåer i organisationen beroende på åtgärdens natur. Här kan du ta del av högskolans styrdokument för lika villkor.

Har du frågor om arbetet med tillgänglighet vid Högskolan i Borås kontaktar du Linda Borglund, samordnare för lika villkor.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Funderar du på högskolestudier och har en funktionsnedsättning? På sidan Stöd vid funktionsnedsättning kan du läsa mer.