Vägledande och styrande dokument

Lika villkor är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan i Borås. Vid Högskolan i Borås finns en policy som är vägledande i arbetet med lika villkor och där följande övergripande mål uttrycks:

  • Nolltolerans gäller beträffande diskriminering och trakasserier.
  • Högskolan strävar efter att skapa lika möjligheter för alla studenter genom inkluderande undervisning .
  • Mångfald bland studenter och anställda ska förstås, värdesättas och tillvaratas.
  • Högskolan arbetar för att en jämn könsfördelning ska råda på alla nivåer och inom olika befattningar, yrken och utbildningar samt i beslutande, beredande och rådgivande organ.
  • Det ska råda jämlikhet vad gäller anställdas arbetsförhållanden, löner, delaktighet, karriärmöjligheter och möjligheter att förena yrkeskarriär med ansvar för hem och familj.
  • Högskolan ska ha god tillgänglighet till verksamhet, kommunikation och lokaler.
  • Högskolan strävar efter en breddad rekrytering till alla utbildningar.

 1 januari 2017 ändrades Diskrimineringlagen till att innehålla tydligare krav på aktiva åtgärder och dokumentation av arbetet, dels utifrån högskolans ansvar som arbetsgivare, dels utifrån högskolans ansvar som utbildningsanordnare. Läs mer om Högskolans arbete med lika villkor.

Vägledande och styrande för arbetet är följande dokument

Under högskolans interna sidor för arbetsmiljöarbete hittar du beskrivningar av arbetsgång med mera vid ärenden som bland annat rör diskriminering och trakasserier.