Arbetsmiljölagen i korthet när det gäller förändringar

Arbetsmiljökraven skall beaktas på ett tidigt stadium. Det allmänna kravet är att arbetet skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö (AML 2 Kap 2§). Redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder skall således hänsyn tas till arbetsmiljösynpunkter. Hänsyn skall också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på självständighet och ansvar i arbetet.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsmiljöaspekterna skall ingå som en naturlig del i en förändringsprocess. Det gäller både vid organisatoriska förändringar, inköp och förändringar i den fysiska miljön. Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett system för sig. Många verksamhetsbeslut berör arbetsförhållandena. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Följderna för arbetsmiljön behöver därför bedömas och beaktas innan besluten fattas.

Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön exempelvis när man tar in anbud, tecknar avtal, projekterar, konstruerar och köper in varor och tjänster.

Arbetsgivaren kan även tillämpa frivilliga system för kvalitetssäkring och miljöledning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan, där det är lämpligt, samordnas med dessa system. Det är dock viktigt att arbetsmiljöfrågorna får tillräcklig uppmärksamhet och utrymme även vid en samordning.

Samverkan

En av grundtankarna i arbetsmiljölagen är att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö (AML 3 Kap 1a§). Vidare skall arbetstagarna ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. (AML 2 Kap 1§).

Den samverkan som arbetsmiljölagen pekar på, förutom den direkta samverkan med berörda arbetstagare, är den samverkan som skall ske med skyddsombud och i skyddskommittén.

Arbetsgivaren skall underrätta skyddsombud om förändringar av betydelse för arbetsförhållandena inom ombudets område. Skyddsombudet skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall.

På samma sätt skall motsvarande frågor behandlas i skyddskommittén när det gäller beslut om förändringar som rör hela företaget.

Arbetsmiljölagen