Arbetsmiljöaspekter vid inköp av utrustning

Vid inköp av all form av utrustning skall arbetsmiljöaspekter beaktas. Utrustningen skall vara så beskaffad att den i sig inte utgör en risk för ohälsa eller olycksfall. EU:s olika direktiv för arbetstagarens hälsa och säkerhet gäller för tillverkare och importörer av maskiner och produkter. Vid inköp skall en kontroll göras om det finns arbetsmiljöföreskrifter som bör beaktas. Viktigt är också att du som gör inköpet tar del av högskolans inköpspolicy.

De arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella vid inköp av utrustning är:

2006:04 Användning av arbetsutrustning
1998:05 Arbete vid bildskärm
2009:02 Arbetsplatsens utformning
2012:02 Belastningsergonomi
2005:16 Buller
2019:9 Kemiska arbetsmiljörisker
2008:03 Maskiner (nyare, från 2010)
1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar (äldre, före 2010)

I föreskrifterna finns råd, anvisningar och arbetsmiljökrav som skall utgöra en vägledning om vad som bör beaktas i samband med inköp. Vid inköp skall samarbete med skyddsombud ske och det är lämpligt att rådgöra med företagshälsovård vid bedömning av arbetsmiljökraven.