Arbetsmiljöaspekter vid organisationsförändringar

De erfarenheter som medarbetarna och skyddsombuden har måste tas tillvara i en förändringsprocess. Därför är det viktigt att riskbedömningen görs mot bakgrund av de allmänna erfarenheter som finns i verksamheten. Information kan också hämtas från forskning på området, från Företagshälsovården samt de arbetsmiljöföreskrifter som berör den kommande förändringen. Det ska finnas former för hur samverkan ska ske under en förändringsprocess.

Kravet på samverkan med medarbetarna och skyddsombuden innebär att arbetsgivaren ska informera om planerade förändringar på ett tidigt stadium. Arbetsgivaren bör därvid upprätta en plan för hur informationen ska ges och beakta att det under en förändring finns stort behov av information. Informationstillfällen bör också förenas med möjlighet till en dialog med de berörda.

En förändringsprocess kan ibland vara påfrestande för de som berörs. Arbetsgivaren bör därför undersöka behovet av stödjande åtgärder under processens gång. Både positiva och negativa tankar och känslor kring förändringen behöver ventileras för att en förändringsprocess ska nå önskat resultat.

För att minimera riskerna för ohälsa och olyckor ska arbetsgivaren undersöka om medarbetarna har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att klara kraven i de nya eller förändrade arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren bör på samma sätt som vid introduktion av nyanställda medarbetare gå igenom och förvissa sig om att medarbetarna har kännedom om vad arbetsuppgifterna innebär och att medarbetaren har den utbildning som behövs.

När arbetsgivarens egen kompetens inte räcker till för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete under en förändringsprocess ska arbetsgivaren anlita Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån.