Checklista vid förändringar

Precisera den planerade förändringen


Vad består förändringen i?

Det kan handla om:

 • Personalneddragning
 • Verksamhetsförändring
 • Förändrade arbetstider
 • Utökat arbetsinnehåll
 • Nya arbetslag/gruppsammansättningar
 • Ändrade arbetsuppgifter
 • Nybyggnation/lokalbyten
 • Ändringar i befintliga lokaler
 • Förändrad arbetsutrustning – maskiner, fordon, redskap mm
 • Nya kemiska produkter
 • Införande av ny teknik

Var skall förändringen genomföras?
När skall den genomföras?
Vilka arbetstagare eller arbetsgrupper berörs av förändringen?

Skriv ner förändringarna!

Gör riskbedömningen

När förändringarna har preciserats och det står klart vilka som kommer att beröras ska en bedömning av vilka risker för ohälsa eller olycksfall som kan tänkas inträffa med anledning av förändringen. Bedömningen kan behöva göras både på grupp- och individnivå. Den ska omfatta såväl fysiska som psykologiska risker.

Nedan finns exempel på sådant som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall:

 • Stor arbetsmängd
 • Tidspress
 • Svåra/komplicerade arbetsuppgifter
 • Liten påverkansmöjlighet/lågt inflytande
 • Otydlig organisation
 • Brister i samarbetet
 • Ensamarbete
 • Våld och hot
 • Otydliga arbetsuppgifter
 • Oklara mål
 • Arbete på hög höjd
 • Hantering av farliga ämnen
 • Dåligt anpassade arbetslokaler
 • Ensidigt upprepat arbete
 • Ändrad arbetsutrustning
 • Buller/vibrationer
 • Blöta/skräpiga golv
 • ...
 • ...
 • ...

Skriv ner riskerna!

Åtgärda

De risker som inte kan åtgärdas direkt ska skrivas in i arbetsplatsens/organisationens handlingsplan. Denna handlingsplan ska sedan följas upp inom ramen för det fortlöpande arbetsmiljöarbetet.