Checklista vid inköp

Högskolans Arbetsmiljöpolicy och Miljöpolicy bör beaktas i samband med inköp av utrustning, utöver de regler som vi omfattas av så som statligt verk. Se även högskolans inköpspolicy. Vid större inköp och i samband med upphandling bör samverkan ske med skyddsombud. Företagshälsovården är en resurs vid bedömningen av arbetsmiljökraven. 

Dessa frågor ska beaktas vid inköp:

 • Vilka tidigare erfarenheter finns?
 • Vilket användningsområde ska utrustningen ha?
 • Hur ofta ska utrustningen användas?
 • Vilka ska använda utrustningen (utbildnings- och instruktionskrav)?
 • Vilka hälso- och säkerhetsrisker kan tänkas uppstå under driftsförhållanden (buller, värme, strålning, luftföroreningar, arbetsställningar, säkerhet mot olycksfall, brandrisk mm)?
 • Finns jämförelser med hälso- och säkerhetsrisker hos motsvarande utrustning från andra tillverkare?
 • Finns instruktioner för installation, drift och underhåll?
 • Är utrustningen åtkomlig och lätt att underhålla?
 • Finns det krav på CE-märkning? Finns det i så fall en dokumentation som intygar överensstämmelse med kraven för CE-märkning?
 • Har hänsyn tagits till ekologiska aspekter (avfallshantering, energiförbrukning, livscykelanalys mm)?

Inköp av kemiska produkter

Vid inköp av kemiska produkter ska följande frågor beaktas. Huvudprincipen är att välja den produkt som har minst påverkan på miljön och arbetsmiljön.

 • Finns korrekt varuinformationsblad?
 • Måste speciella hanteringsinstruktioner eller skyddsåtgärder till för att det kemiska ämnet/produkten ska kunna användas på ett säkert sätt?
 • Skapar det kemiska ämnet/produkten utsläpp som måste åtgärdas?
 • Ställs speciella krav för omhändertagande av avfallet?
 • Behöver ämnet/produkten föras in i förteckningen över kemikalier?