Föreskriften Första hjälpen och krisstöd i korthet

Föreskriften syftar till att säkerställa att behovet av första hjälpen inventeras, att åtgärder planeras, att eventuella behov av materiella, personella och kunskapsmässiga resurser analyseras och tillgodoses samt att en handlingsberedskap etableras.

Med första hjälpen avses i denna föreskrift:

  1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
  2. de åtgärder i form av ögonspolning, nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare  skada efter stänk, översköljning e dyl. samt 
  3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner. Högskolan har en handlingsplan i händelse av olycka eller katastrof. Om du som medarbetare, eller en arbetskamrat till dig, råkar ut för något allvarligt ska du snarast underrätta närmaste chef som kontakta någon i krisledningsgruppen för bedömning om krisarbete behöver starta.

Behovet av ovanstående ska bedömas utifrån de olycksfalls- och hälsorisker som kan tänkas uppstå på arbetsplatsen. Ett erforderligt antal personer ska utses och utbildas och arbetstagarna ska informeras om hur första hjälpen är organiserad på arbetsplatsen.

Vid högskolan erbjuds årligen en utbildning i Hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Därutöver har högskolan defibrillatorer på tre ställen i lokalerna.

På lämpliga ställen ska finnas anslag med uppgift om:

  1. var utrustning för första hjälpen finns (utrustningen ska vara varselmärkt med skylt och lätt att komma åt)
  2. vilka personer som kan ge första hjälpen
  3. telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
  4. adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället, se besök högskolan.