Arbetsmiljölagen i korthet när det gäller våld och hot i arbetsmiljön

Arbetsmiljölagens "ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet…" (AML 1Kap 1§) Arbetsgivaren skall därför "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall" (AML 3Kap 2§). Det innebär att arbetsgivaren skall utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten och vidta åtgärder med anledning av utredningen. Föreskriften "Våld och hot i arbetsmiljön" (AFS 1993:2) preciserar vilka krav som finns och den kan vara ett stöd vid riskinventeringen.

Arbetsgivaren skall också "beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam" (AML 3Kap 2§). Innebär arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot får den inte utföras som ensamarbete. Vad som gäller vid ensamarbete preciseras i föreskriften "Ensamarbete" (AFS 1982:3).

Arbetsmiljölagen

Läs även

Föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön i korthet
Föreskriften om Ensamarbete i korthet
Föreskriften om Första hjälpen och krisstöd i korthet