Föreskriften om Ensamarbete i korthet

Med fysik isolering avses en situation där arbetstagaren inte på arbetsplatsen kan komma i kontakt med andra människor utan att använda ett tekniskt kommunikationsmedel. Ensamarbete som orsakas av fysisk isolering kan delas in i tre grupper:

 • Geografiska skäl; till exempel på arbete på ensliga platser
 • Lokalmässiga skäl; till exempel arbete i manöverrum, fordon, vaktkur, kiosk eller på avskild plats på stora anläggningar varifrån det är svårt att få kontakt med andra människor
 • Arbetstidsmässiga skäl; t ex att arbete utförs på tider då inga andra människor är i närheten

Med social isolering avses en situation där den som utför arbetet befinner sig bland andra människor, men där förhållandena är sådana att denne inte kan räkna med deras hjälp i en kritisk situation. Ensamarbete som orsakas av sociala miljöförhållanden kan på liknande sätt delas in i tre grupper:

 • Risk för hot eller våld. Det kan handla om att arbetstagaren har hand om stöldbegärlig egendom eller i sin yrkesutövning har befogenhet att ingripa mot andra människor eller har någon form av myndighetsutövning
 • Risk för att omgivande människor inte griper in, kallar på hjälp eller dylikt om arbetstagaren skulle råka ut för en olyckshändelse eller bli akut sjuk. Det kan bero på att de är oförmögna till detta på grund av handikapp, rädsla för repressalier, fientlig inställning eller andra liknande skäl
 • Risk för att omgivande människor saknar behövlig kunskap för att hjälpa en arbetstagare i en oväntad komplicerad situation som kan få svåra konsekvenser för andra människors hälsa eller en dyrbar anläggning. Den typen av ensamarbeten kan förekomma som jourarbete, vid larmcentraler eller i processövervakning

Utgångspunkten är att ensamarbete är tillåtet men vid ensamarbete ska åtgärder vidtas för att så långt som möjligt ordna arbetet så att arbetstagaren som utför arbete ensam inte löper större risk för skada än om flera gemensamt utförde arbetet.

Det som ska beaktas är:

 • att det går att ordna kontakt med andra människor via olika tekniska möjligheter till kommunikation.
 • att särskilt uppmärksamma att arbetstagaren har tillräcklig utbildning, information och instruktioner för att utföra arbetet ensam
 • att om ensamarbetet innebär påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp vid en nödsituation. Kan godtagbar säkerhet inte erhållas på annat sätt får arbete inte utföras som ensamarbete
 • att minderårig inte får anlitas om ensamarbetet innebär stark psykisk påfrestning eller påtaglig risk för kroppsskada
 • att arbetsgivaren ska underrätta skyddsombud om arbetsgivaren planerar att anordna ensamarbete som kan innebära påtaglig risk för kroppsskada eller stark psykisk påfrestning