Föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön i korthet

Arbetsgivaren skall utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten (AFS 1993:2). Om så är fallet skall det finnas särskilda säkerhetsrutiner. Arbetstagarna skall ha kännedom om rutinerna och ha utbildning hur de skall agera om våld- och hotsituationer uppstår. Vid arbete där det är risk för återkommande våld och hot om våld skall arbetstagarna få särskilt stöd och handledning.

Arbetsplatser skall placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt som möjligt förebyggs. Arbetstagarna skall ha möjlighet att kalla på snabb hjälp vid en våld- eller hotsituation. Arbetsgivaren skall se till att:

  • det finns larmutrustning där så krävs för säkerheten
  • det finns särskilda rutiner för vem som skall ta emot larm och åtgärder som skall vidtas när larm utlösts
  • övning av säkerhetsrutiner och åtgärder vid larm genomförs regelbundet
  • larmutrustning underhålls och kontrolleras

För frågor kopplat till larm, kontakta Henrik Werner på Campus- och hållbarhet.

Innebär arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot får den inte utföras som ensamarbete. Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. En arbetsskadeanmälan skall upprättas. Allvarliga tillbud och våldshändelser skall anmälas till arbetsmiljöinspektionen (Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §).

Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för att ge snabb hjälp och stöd till arbetstagare som har utsatts för våld eller hot om våld.

Arbetsmiljölagen
Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)