Kemiska arbetsmiljörisker

  • Kemilaboratorierna
  • Tryckerier och i färglaboratorium
  • Laboratorium för utbildning i naturvetenskap
  • Metodrum

Vid akademierna ska riskbedömningar göras genom att lista kemikalierna/produkterna och med hjälp av leverantörers produktfakta/varuinformation göra riskanalys för varje produkt till exempel avseende brandfara, luftförorening, frätning etc. Produktlistorna med riskanalysen ska vara tillgängliga för alla som använder ämnena.

Med riskbedömningen som underlag ska arbetsgivaren fatta beslut om kommande produktval och val av arbetsmetod, arbetsutrustning och plats samt planera verksamheten i övrigt så att riskerna motverkas.

Risker som identifierats ska elimineras eller reduceras till en godtagbar nivå med tillämpning av följande principer:

  • Farliga kemiska ämnen byts ut mot ämnen som medför mindre risk för hälsa och säkerhet
  • Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs och utformas så att risken i hanteringen reduceras.
  • Skyddsåtgärder vidtas vid riskkällan så att ingen utsätts för de risker som är förknippade med hanteringen.
  • Personlig skyddsutrustning används.

Akademichefen utser en person inom ämnesområdet till att ansvara för att informationen om produktlistorna med riskbedömning ges till alla medarbetare, studenter och eventuella gästlärare som arbetar med ämnena.

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter ska upprättas och göras kända!

Kemikaliehantering innebär ofta särskilda hälso- och säkerhetsrisker som är kopplade till kemikaliers egenskaper. Det är därför angeläget att ur miljö- och hälsoperspektiv kunna förutse dessa risker. Reglerna för laboratoriearbete med kemikalier finns framför allt i Arbetsmiljöverkets föreskrift med samma namn.

Förordningar och föreskrifter

Riktlinjer

Kemiska riskkällor kan ge skador på flera sätt. Kemikalierna kan ta sig in i kroppen via munnen, andningsorganen eller huden. Skadorna kan komma omedelbart eller efter lång tid. Vilka olycksrisker det finns och vilken exponering man utsätts för beror på egenskaperna hos den kemiska riskkällan och på hur hanteringen går till.

Förebyggande arbete

För att förebygga de kemiska arbetsmiljöriskerna ska du undersöka vilka risker som finns, göra en riskbedömning och sedan åtgärda riskerna. 

Information om riskbedömning inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på Högskolan i Borås.

Riskbedömningar

Stöddokument