Chefers och arbetsledares kunskaper

Kompetenskrav enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete

En arbetsgivare som bedriver en verksamhet förutsätts känna till de lagar som reglerar denna verksamhet. I arbetsmiljölagen finns ingen precisering av vilka kompetenskrav som krävs. Frågan om kompetenskrav blir mest aktuell när det gäller uppgiftsfördelningen i arbetsmiljöarbetet och här har föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete förtydligat kompetenskravet (AFS 2001:1 §6-7)

Uppgifterna ska fördelas (delegeras) på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. (Läs mer under avsnittet om Uppgiftsfördelning) Förutom befogenheter och resurser ska också de som får uppgiften ha tillräcklig kompetens för att klara den fördelade uppgiften.

Den kompetens som avses i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete är kunskap om:

  • regler som har betydelse för arbetsmiljön, inklusive vad ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är
  • fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
  • åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
  • arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4 6§) anger att chefer och arbetsledare förutom ovannämnda också ska ha särskilda kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling.

Vidare ska arbetsgivaren se till att medarbetarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö kan uppnås.

Våra rutiner för kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet

På våra sidor om intern kompetensutveckling finns de aktuella utbildningarna vi erbjuder inom arbetsmiljöområdet. Följ länken nedan och välj sedan i vänsternavigeringen!
 
Kompetensutveckling

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)