Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska se till att resurser ska anpassas till kraven i arbetet så att inte ohälsosam arbetsbelastning uppstår. Det kan handla om

  • klarhet i vilka arbetsuppgifter som ska utföras
  • vilka resultat som ska uppnås
  • att arbetet ska utföras på ett visst sätt
  • vad som ska prioriteras när tillgänglig tid inte räcker
  • vem man ska vända sig till för att få hjälp och stöd
  • att motverka eller minimera arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande

Exempel på förebyggande åtgärder är att minska och anpassa arbetsmängden till de resurser som finns samt att ge möjlighet till återhämtning. Vidare kan arbetsgivaren tydliggöra och sätta gränser för vad medarbetaren förväntas åstadkomma och samtidigt ange vad som ska prioriteras om tiden och resurserna inte räcker till.

Om arbetsuppgifterna är särskilt psykiskt påfrestande kan det behövas stöd i form av handledning, särskilda utbildningsinsatser samt rutiner att hantera svåra situationer.

Arbetsgivaren kan följa upp detta på olika sätt i det ordinarie riskbedömningsarbetet,
t ex genom enkäter, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och introduktion av nyanställda.

Läs mer i avsnittet Undersök arbetsförhållanden under Genomförande