Arbetstid

Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos medarbetarna. Risker kan vara

  • Skiftarbete
  • Arbete nattetid
  • Delade arbetspass
  • Stor omfattning av övertidsarbete
  • Långa arbetspass
  • Långtgående möjligheter utföra arbete på olika tider med förväntningar att vara ständigt nåbar

Redan i planeringen bör arbetsgivaren uppmärksamma ovanstående risker och i möjligaste mån minimera dessa och då särskilt se till att möjlighet till återhämtning beaktas (och planeras in).

Arbetsgivaren kan följa upp detta på olika sätt i det ordinarie riskbedömningsarbetet,  t ex genom enkäter, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal.

Läs mer i avsnittet Undersök under Regelbunden översyn av arbetsmiljön. 

Arbetstidslagen (ATL)