Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling definieras i föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö" (extern länk) som "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap".

Att kränka betyder enligt ”Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4” att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. Den här typen av händelser är känslomässigt påfrestande, obehagliga och olustiga eller ännu värre. I värsta fall kan det leda till allvarlig psykisk ohälsa.

Några exempel på kränkande särbehandling kan vara:
- att inte bli hälsad på
- att bli kallad öknamn
- att bli utfryst
- att exkluderas från möten som man borde få vara med på
- att bli orättvist anklagad eller personligt uthängd
- att bli kallad för elaka saker inför andra

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten samt vidta åtgärder för att förebygga att kränkande särbehandling uppstår.

Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling.

Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning, förutsättningar för samarbete och konsekvenser av förändringar.

Vidare ska det finnas rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras när det uppstår. Rutinerna ska vara kända för alla i organisationen.