Riktlinjer kränkande särbehandling

Högskolan i Borås vill vara en generös och medmänsklig arbetsplats där ett öppet och tillåtande klimat råder och där kränkande särbehandling inte accepteras! Om en medarbetare upplever sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling bör han eller hon i första hand vända sig till sin närmaste chef eller någon annan som medarbetaren känner förtroende för. Möjlighet finns också att vända sig till HR- chefen, företagshälsovården, huvudskyddsombud, skyddsombud eller samordnaren för lika villkor.

Arbetsgivaren är skyldig att agera så fort denne får kännedom om fall av kränkande särbehandling. Det är mycket viktigt att en dialog kommer till stånd, att samtal förs med den som känner sig utsatt och den som utpekas. Både den som anser sig kränkt och den som utpekats ska ges möjlighet att berätta sin version av det inträffade och respekt ska visas båda parter. Om en medarbetare inte är nöjd med den lösning som framkommer genom dialog och samtal ska den person som ansvarat för att utreda ärendet så långt uppmuntra honom/henne att lämna in en formell anmälan.

En formell skriftlig anmälan om kränkande särbehandling ska ställas till HR- chefen och hanteras konfidentiellt. För att driva ett ärende vid högskolan kan den anställde också vända sig till akademichef/enhetschef, skyddsombud, huvudskyddsombud, företagshälsovården eller de lokala fackliga organisationerna. 

Blankett för anmälan finns i Blankettarkivet.

Rutin vid hantering av misstänkt diskriminering (pdf)