Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö i korthet

Föreskriften syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Den inleds med ett antal definitioner på nedanstående begrepp som ryms inom organisatorisk och social arbetsmiljö:

 • Krav i arbetet
 • Kränkande särbehandling
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Organisatorisk arbetsmiljö
 • Resurser i arbetet
 • Social arbetsmiljö

Arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö är en del av det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet och denna föreskrift förtydligar en del krav som rör organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De faktorer som förtydligas är:

 • Kunskap att förebygga och hantera organisatoriska och sociala faktorer
 • Mål för den organisatoriska och sociala miljön
 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Medarbetarnas kännedom om sina arbetsuppgifter, mål, instruktioner och prioriteringar
 • Arbetstider som kan leda till ohälsa
 • Kränkande särbehandling

Till skillnad mot i Arbetsmiljölagen likställs inte de som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt med arbetstagare vid tillämpningen av den här föreskriften.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Arbetstidslagen (ATL)