Arbetsmiljöpolicy

Policyn tar sin utgångspunkt i arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och diskrimineringslagen. Den ligger till grund för framtagandet av högskoleövergripande mål för arbetsmiljöarbetet och årlig handlingsplan samt nedbrutna lokala mål och handlingsplaner som är anpassade efter varje akademi/enhet.

Arbetsmiljön ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter, god hälsa, säkerhet och trygghet och motverka ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden för såväl medarbetare som studenter. Arbets- och studieförhållanden ska i möjligaste mån anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar och ta fasta på att alla ska kunna delta på lika villkor. En god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är en förutsättning för att alla ska känna trivsel och arbetsglädje och därmed kunna nå goda resultat i arbete och studier.

I högskolans arbetsmiljöarbete är lagkrav och andra krav en miniminivå och arbetet ska fokusera på ständig förbättring. Arbetsmiljöarbetet ska utgöra en naturlig del av den dagliga verksamheten och bedrivas proaktivt och systematiskt för att ohälsa, risker och olycksfall ska förebyggas. För att synliggöra hur väl arbetsmiljöarbetet bedrivs ska fysiska skyddsronder och en större medarbetar- och studentundersökning genomföras med jämna mellanrum.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och företräds av cheferna. Innan arbetsmiljöuppgifter fördelas till chef ska denne ha genomgått arbetsmiljöutbildning. Arbetsgivaren ska se till att förutsättningarna finns för att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Medarbetare och studenter företräds av skyddsombud, men alla är skyldiga att aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ta ansvar för att uppmärksamma risker och brister. Varje chef, medarbetare och student ska ta ett personligt ansvar för den gemensamma arbetsmiljön och själv vara ett föredöme för att bidra till ett positivt arbetsklimat.