Arbetsmiljölagstiftningen i korthet

Arbetsmiljölagstiftningen i korthet

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

För arbetsgivaren innebär det bl a

 • Att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
 • Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås 
 • Att det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till 
 • Att arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö kan uppnås. 
 • Att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser och den kompetens som behövs. 
 • Att tillse att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga. 
 • Att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 
 • Att omedelbart vidta åtgärder med anledning av undersökningen och om detta inte är möjligt skall det tidsplaneras och föras in i en skriftlig handlingsplan. 
 • Att se till att det i verksamheten finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings och rehabiliteringsverksamhet 
 • Att varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. 
 • Att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker till för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering

För huvudman för utbildning innebär det dessutom

 • Att de som genomgår utbildning ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället med hänsyn taget till utbildningens art och utbildningsperiodens längd
 • Att omfattningen och utformningen av elevernas deltagande anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt
 • Att elevernas företrädare har rättighet att ingå i skyddskommitté eller motsvarande samverkansorgan

För arbetstagare och studenter innebär det bl a

 • Att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
 • Att följa givna föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Att utse Skyddsombud/Elevskyddsombud/Studerandeskyddsombud som företrädare med uppgift att samverka med arbetsgivaren