Arbetsmiljöföreskrifter (AFS)

Grunden i lagstiftningen finns i Arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. Arbetsmiljöverket (f.d. Arbetarskyddsstyrelsen) har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta görs genom att ge ut en författningssamling, AFS, med föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. Regler som gavs ut före 1978 kallas Anvisningshäften och Meddelanden. Endast ett fåtal av dessa gäller fortfarande.

Arbetsmiljöföreskrifterna är allmänt hållna men under de råd som finns för tillämpning som ingår i alla arbetsmiljöföreskrifter finns många gånger en hel del praktiska råd och tips som kan vara vägledning för företaget.

Alla arbetsmiljöföreskrifter