HBs samarbetsformer

Med hänvisning till de centrala parternas gemensamma värderingar till grund för avtalet Samverkan för utveckling, enas parterna vid Högskolan i Borås om följande till grund för arbetsmiljöarbetet vid högskolan.

Att verka för en god arbetsmiljö är en gemensam uppgift för högskolans ledning, medarbetare och studenter. Genom att arbetsmiljöaspekterna beaktas och integreras i högskolans verksamhet skapas och utvecklas den goda arbets- och studiemiljö som är en viktig grund för högskolans framtid.

Till grund för arbetsmiljöarbetet ligger också högskolans arbetsmiljöpolicy samt högskoleövergripande mål vilka fastställs för en tre årsperiod.

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kvalitetssäkring av arbetsmiljöverksamheten och innebär planering, ledning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön framgår av uppgiftsfördelningen. Rektor har det övergripande ansvaret, men fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till akademichef/förvaltningschef efter säkerställande att mottagaren har erforderlig utbildning och resurser för uppdraget. Arbetsgivarföreträdare som har arbetsmiljöuppgifter att utföra ska samverka med skyddsombud, studerandeskyddsombud och medarbetare. Resurser för arbetsmiljöarbetet ska integreras i respektive akademis/enhets budget.

Utdrag ur Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås, Dnr 844-14