Arbetsplatsträff

Då högskolan inte har arbetsplatsträff som tradition ser vi vikten av att på avdelningsmöten eller liknande forum låta dessa frågor finnas med på agendan. Minnesanteckningar ska föras vid mötena.