Central arbetsmiljökommitté (C-AMK)

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, ska finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.
Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna. Arbetsmiljölagen (1977:1160) (extern länk).

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal.

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär:

 • Aktuella arbetsmiljöfrågor inom högskolan.
 • Planering av organisationsförändringar.
 • Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor.
 • Redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud.
 • Företagshälsovård.
 • Rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö.
 • Fråga som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Till grund för arbetsmiljöarbetet finns fastställda strategiska arbetsmiljömål för perioden 2017-2018:

 • Högskolan är en attraktiv arbets- och studieplats.
 • Arbetsmiljön präglas av lika villkor.
 • En ledarskaps- och medarbetarskapspolicy är utarbetad och implementerad.
 • 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen.
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat.

Målen och olika undersökningar och kartläggningar ligger till grund för den handlingsplan som fastställs. Ta del av aktuell handlingsplan och senaste uppföljningen:

Högskolans övergripande handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2020-2021 (pdf)

Mötestider och protokoll

För mer information om arbetsmiljökommitténs sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till arbetsmiljökommitténs sida på anställdwebben.