Arbetstagarens arbetsmiljöuppgift

Arbetstagarnas skyldighet enligt Arbetsmiljölagen återfinns i 3 Kap 4§.

För arbetstagaren innebär det att denne ska:

  • medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö
  • utse skyddsombud som företrädare med uppgift att samverka med arbetsgivaren
  • följa de regler, rutiner och säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen
  • använda skyddsanordningar och föreskriven skyddsutrustning
  • iaktta försiktighet så att inte andra skadas
  • uppmärksamma chef eller skyddsombud på brister i arbetsmiljön, både den psykosociala som den fysiska
  • med ett trevlig bemötande själv bidra till en god psykosocial arbetsmiljö

 

Inom högskolan gäller ovanstående även för studenterna och de har då rätt att utse studentskyddsombud som företrädare med uppgift att samverka med arbetsgivaren/utbildningsanordnaren.

Kom ihåg – vi är varandras arbetsmiljö!