Skyddsombuds och huvudskyddsombuds arbetsmiljöuppgift

Skyddsombudet ska, enligt ovan, kallas till sammanträden med den lokala arbetsmiljökommittén och har där förslag och yttranderätt. Akademichef/enhetschef  ansvarar tillsammans med skyddsombuden för att skyddsombudet och studentskyddsombudet inom skyddsområdet får utbildning för sitt uppdrag.

Skyddsombud

Skyddsombudet ska företräda arbetstagarna i skyddsfrågor och tillsammans med arbetsgivaren verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. Skyddsombudet ska vidare inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid förändringar som berör arbetsmiljön ska skyddsombudet ges information och ha möjlighet att delta i arbetet på planeringsstadiet. Skyddsombuden utses på en mandatperiod av tre år.

Huvudskyddsombud

Skyddsombuden väljer, inom den egna gruppen, huvudskyddsombud. Huvudskyddsombudets uppgift är framförallt att samordna skyddsombudens verksamhet. Huvudskyddsombudet kan också vara det ombud som arbetsgivaren först kontaktar i övergripande frågor. Om en akademi/enhet saknar skyddsombud är det lämpligt att huvudskyddsombudet kontaktas. De lokala skyddsombuden bedriver dock det arbetsplatsnära arbetet kring arbetsmiljön. Huvudskyddsombud utses på en mandatperiod av tre år.

Studentskyddsombud

Studentskyddsombud utses av studenterna. Studentskyddsombud ingår i den centrala och lokala arbetsmiljökommittén och har där förslag och yttranderätt. Studentskyddsombuden utses för en mandatperiod av ett år. Sådan mandatperiod kan förnyas. 

Studentskyddsombuden ska arbeta för studenterna och deras arbetsmiljö och tillsammans med akademichef/enhetschef verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Saknas studentskyddsombud för en enhet ska den enhetens skyddsombud även företräda studenterna i deras frågor.

Mer om skyddsombud

Skyddsombudet, inklusive studentskyddsombud, ska tillämpa bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (extern länk) kap 2 § 1 stycke 2 samt kap 10 11-12 §§. Det vill säga alla uppgifter får lämnas ut utom de för vilka sekretess råder. Sekretess kan till exempel gälla enskilda människors personliga förhållanden. Skyddsombudet får dock trots sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter till ledamot i styrelsen för personalorganisation, lokal eller central arbetsmiljökommitté, men ska då underrätta mottagaren av uppgifterna att denne också omfattas av tystnadsplikten.

Skyddsombudet har inte i juridisk mening något ansvar för arbetsmiljön. Denne kan inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas. Det hör heller inte till skyddsombudets uppgifter att själv svara för genomförandet av åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön.

När nytt skyddsombud eller studentskyddsombud utsetts ska detta meddelas arbetsgivaren (läs. högskolan) genom att underlag skickas till registraturet.