Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Blanketter för fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter utfärdas av HR. Innan arbetsmiljöuppgift fördelas ska den som fördelar uppgiften tillse att mottagaren har erforderlig kompetens och befogenheter för uppgiften. All fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska diarieföras!

Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att uppgiftsfördelningen fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs. Ansvaret för arbetsmiljön ligger hela tiden kvar hos arbetsgivaren, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.

  • Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (delegering)
  • Blankett för returnering av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren skall se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser och kompetens som behövs.

Befogenheter gäller rätt att fatta beslut och vidta åtgärder. Resurser är ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid och kunskaper. Uppgiftsfördelningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Om befogenheter, kunskaper eller tid inte räcker till för en tilldelad uppgift är det viktigt att han eller hon vänder sig till närmaste chef och begär förändring. Om uppgiftsfördelningen är skriftlig bör också en begäran om förändring eller frånsägande av arbetsmiljöuppgiften göras skriftligt.

I ett litet företag kan arbetsgivaren på ett enkelt sätt klargöra vem som skall göra vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I större företag gäller uppgiftsfördelningen i första hand chefer och arbetsledande personal. Uppgifterna bör beskrivas så tydligt som möjligt. Det bör vid varje tillfälle stå klart för alla berörda arbetstagare vem som skall göra vad i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att uppgiftsfördelningen fungerar bra och göra ändringar i fördelningen när det behövs. Ansvaret för arbetsmiljön ligger hela tiden kvar hos arbetsgivaren, även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats.

Uppgiftsfördelningen innebär inte att den som fått arbetsmiljöuppgiften automatiskt blir straffad vid en arbetsolycka eller sjukdom i arbetet. Fördelningen innebär alltså inte att arbetsgivaren kan bestämma vem som skall straffas om t ex en olycka inträffar. Detta fastställs av domstol. Om en olycka leder till åtal och domstolsbehandling, kan det ha stor betydelse för domstolens bedömning om den åtalade haft tillräckliga kunskaper och tillräckliga befogenheter och resurser för uppgiften.