Samordnings- och skyddsansvar vid gemensamma arbetsställen

 

  • Blankett för ordningsregler vid anlitande av underentreprenör

Allmänt om samordningsansvar

Arbetsmiljölagens 3:e kapitel, § 6,7 och 12 berör frågan om samordningsansvar för arbetsmiljön.

Samordningsansvar uppkommer så snart mer än ett företag eller en arbetsgivare samtidigt driver verksamhet som inte är fysiskt avskilda från varandra. I detta sammanhang används begreppet "gemensamt arbetsställe".

Kravet är att alla som driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe ska samråda och samarbeta för att åstadkomma säkra arbetsförhållanden. Dessutom skall var och en av dem se till att deras verksamhet eller utrustning inte skapar risker för andra arbetsgivares personal som arbetar där. Detta kan t ex bli aktuellt på en byggarbetsplats eller om ett städföretag, bevakningsföretag eller transportföretag kommer till arbetsplatsen för att arbeta där.

På ett gemensamt arbetsställe finns ett särskilt samordningsansvar. På en byggarbetsplats är det i första hand byggherren som har detta ansvar. På fasta driftsställen vilar ansvaret på det företag eller motsvarande som råder över arbetsstället. Den som har samordningsansvaret är ansvarig för all samordning på det gemensamma arbetsstället.

Allmänt gäller att samordningsansvaret omfattar sådana risker som är en direkt följd av att flera företag eller motsvarande arbetar samtidigt på ett arbetsställe. Däremot innebär detta ansvar inte att det samordningsansvariga företaget får ett övergripande ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsstället. Sådana risker som enbart berör personalen inom ett av företagen är fortfarande helt och hållet en fråga mellan företaget och den anställde.

Åtgärder för att dokumentera samordningsansvaret

Vid ett mer permanent förhållande skall samordningsansvaret dokumenteras och regler upprättas för att förhindra olycksfall mm. Detta kan göras i samband med upprättande av avtal med entreprenören. Samma förhållande gäller om företaget anlitar inhyrd arbetskraft från t ex bemanningsföretag.

Vid mer tillfälliga eller kortvariga arbeten skall regler upprättas för den aktuella situationen. Den som har samordningsansvaret skall därvid informera entreprenören om vilka ordningsregler som skall beaktas på arbetsstället. Detta skall ske skriftligt och undertecknas av både den samordningsansvarige chefen samt entreprenören.

Arbetsmiljölagen