Friskvårdsbidrag

Enligt Skatteverkets regler får arbetsgivaren erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och ersätta månadsanställda medarbetare för kostnaden för dessa aktiviteter mot uppvisande av kvitto.

Vid Högskolan i Borås tillämpas friskvårdbidrag som medarbetare kan använda till enklare motion och annan friskvård till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Friskvårdsbidraget är 2000 kr per kalenderår och månadsanställd medarbetare. Grundregeln är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefri personalvårdsförmån. Utrustning som löparskor eller skidor är däremot inte en skattefri förmån. Det gäller oavsett om du köper eller hyr utrustningen.

Begränsningar

Högskolan har vissa begränsningar i friskvårdsbidragets storlek kopplat till anställningen. Om en medarbetare har en anställning där anställningstiden är kortare än sex (6) månader under ett kalenderår halveras bidraget till 1000 kr. Vid en eventuell förlängning av anställningen kan hela bidraget erhållas.

Medarbetare som är tjänstlediga på heltid för arbete hos annan arbetsgivare kan inte erhålla friskvårdsbidrag. Föräldralediga och sjukskrivna erhåller friskvårdsbidrag.

Högskolan tillämpar helt och hållet Skatteverkets regler.

Utbetalning

För att ta del av bidraget registrerar du ditt utlägg i Primula under menyval Friskvårdsbidrag. När du registrerat ditt utlägg hämtar du den blankett som skapas. Till blanketten bifogar du originalkvitto, eller om betalning gjorts via autogiro kontoutdrag från t.ex. internetbank, tillsammans med avtalet som ligger till grund för betalningen. Underlagen skickas till HR-Lön. 

För att innevarande års ersättning ska utbetalas måste underlaget vara HR-Lön tillhanda i början av december månad. För exakt datum se första sidan i Primula.