Normer och normkritik i högre utbildning - Seminarieserie på begäran

Tillsammans läser och diskuterar vi normer och normers betydelse och tränar på att identifiera, granska och värdera det som normerar vårt agerande som lärare och som människor. Genom att undersöka hur normer påverkar hur vi undervisar och forskar, våra relationer till studenter, hur vi agerar gentemot varandra etc. kan vi agera självreflekterande, medvetet och förändringsinriktat. Det gäller såväl vi planering och genomförande av undervisning som i relation till studenter och kollegor.

Vi kommer att läsa ett antal texter men när vi träffas finns också utrymme för diskussion om och utveckling av kursplaner och utbildningsplaner, examinationsuppgifter, kurslitteratur, undervisningsinnehåll osv. Grundtanken är att vi tillsammans skapar den här seminarieserien – vi delar erfarenheter och kunskaper, vi läser texter och försöker förstå de dilemman vi möter i vårt arbete.

Seminarieserien omfattar fyra halvdagar. Den genomförs gruppvis med minst 10 deltagare. Seminarieserien riktar sig till alla kategorier anställda på högskolan och särskilt till grupper som till vardags arbetar tillsammans. Sådan grupper kan exempelvis vara kurslag, programlag, forskargrupp, institution/del av institution eller andra gruppkonstellationer.

För ytterligare information kontakta marie.wannberg@hb.se