Examinationer vid Nivå Gul

Under nuvarande restriktioner som Folkhälsomyndigheten och regeringen utfärdat kan inte salstentamina genomföras på campus vid HB. Vi behöver ersätta salstentamen med andra examinationsformer och nedan kommer ett flödesschema med förslag på några alternativa sätt att mäta om studenter har uppnått kursmålen:

Bilden visar tre olika alternativ till salstentamen. Översta raden visar att frågorna för salstentamen kan omformuleras och erbjudas som 1. Hemtentamen eller 2. Test i lärplattformen. Mittersta raden visar att frågorna kan behållas och erbjudas som Zoom-övervakad tentamen. Nedre raden visar att salstentamen kan flyttas fram och erbjudas som salstentamen efter att Nivå Gul avslutats vid HB.
Bilden visar tre olika alternativ till salstentamen. Översta raden visar att frågorna för salstentamen kan omformuleras och erbjudas som 1. Hemtentamen eller 2. Test i lärplattformen. Mittersta raden visar att frågorna kan behållas och erbjudas som Zoom-övervakad tentamen. Nedre raden visar att salstentamen kan flyttas fram och erbjudas som salstentamen efter att Nivå Gul avslutats vid HB.

Denna sida är tänkt att vara ett stöd för dig som behöver omarbeta dina tentamensfrågor och använda andra examinationsformer än salstentamen.

I PING PONG-aktiviteten Distansutbildning vid HB  finns många bra tips för olika typer av examinationer samt hur du kan använda systemet på bästa sätt för att göra inlämningsuppgifter och tester.

PING PONG-aktiviteten Distansutbildning vid HB 

Att (om)formulera hemtentamensfrågor

Hemtentamen är speciell: studenterna har ansvar för att inte bara visa sin kunskap utan också för att föra resonemang som visar deras individuella förståelse och kontextualisering av kunskapen.  Detta är en stor skillnad mot salstentamen: studenterna måste förstå att det finns en annan typ av förväntan på dem att ge individuella svar på en hemtentamen.

Se inte hemtentamen som en examensform i isolering, utan som ett verktyg bland flera. Styrkan med hemtentamen är att studenterna kan arbeta fram ett mognare och mer reflekterat svar. Svagheten är att vi inte kan vara helt säkra på vem som skrivit svaret. Därför behöver studenternas insikter och reflektionsförmåga testas också på andra sätt – exempelvis genom individuella insatser på diskussionsseminarier.

Fråga inte efter fakta – be istället studenterna att använda fakta. Skriv frågor som gör att studenterna kan visa på vad vi kan kalla för (1) tolkning och (2) insikt. Tolkningen innebär att studenten själv formar sammanhängande kunskap utifrån den information som tillhandahålls i litteratur och föreläsningar. Insikt är förmågan att använda sig av tolkningarna.

Sätt en gräns för antal ord – tvingar studenterna till strukturerade svar och underlättar rättningen. Undvik mycket stora frågor som blir som en ”vägg” för studenter som känner sig osäkra – använd delfrågor istället. Delfrågor (a,b,c) kan bygga på varandra och skapa progression inom samma fråga, med begränsat antal ord för varje del. Det ger struktur, begränsade svar men också fördjupning.

Hemtentamen har givetvis begränsningar om lärandemålen enbart består i att kunna upprepa kunskap inlärd utantill. Det finns absolut sådan kunskap som är adekvat också för högre utbildning, som att kunna anatomiska begrepp vid studier i medicin eller vårdvetenskap. Där kan lämpligtvis ett självrättande test examinera faktakunskaperna. Se länk till Skapa tester i PING PONG

Du kan även fundera på om det går att lägga in din salstentamen som en hemtentamen utan att omarbeta frågorna - detta beror förstås på om detta skulle fungera i just ditt fall. Se länk till Skapa inlämningsuppgift i PING PONG