Pedagogisk meritportfölj

Gemensamt för alla beskrivningarna är att meritportföljens dokumentation ska ge en så konkret och allsidig bild av en lärares arbete som möjligt och samtidigt stimulera till pedagogisk utveckling. Syftet med att producera en pedagogisk meritportfölj är således både att beskriva för bedömning och för att få syn på och reflektera över den egna yrkesutövningen.

Användningsområden är, förutom ett behörighetsgivande underlag vid anställning och befordran, också underlag för kompetensutvecklingsplanering och lönerevision samt underlag för eget lärande och utveckling.

Den pedagogiska meritportföljen består av en kvalitativ beskrivning av lärarens pedagogiska verksamhet. Tyngden i portföljen utgörs av reflektion och självvärdering (så kallad metakognition) och visar på både en process och en produkt. Läraren förväntas samla, dokumentera, organisera, reflektera och presentera sina undervisningserfarenheter.