Coronavirus

I slutet av maj besked från regeringen om att högskolor och universitet från och med 15 juni kan återgå till en mer ordinarie verksamhet under sommaren och hösten. Vad detta innebär för Högskolan i Borås är ännu inte helt klarlagt utan det arbetas intensivt på många plan att hitta lösningar och utveckla stöd utifrån den nya situationen. Vi har inte i dagsläget svar på alla de frågor som finns. 

Regeringens besked innebär dock inte att vi går tillbaka till ett normalläge. Beskedet handlar om lättnader, inte en tillbakagång. De färgnivåer som vi tidigare har använt räcker inte utan nu går vi in i en ny nivå, som varken är grön eller gul.

Ha i beaktande att regeringen med kort varsel kan lämna nya besked ifall en ökad smittspridning konstateras när lärosätena öppnar igen. Läs Folkhälsomyndighetens information till lärosäten

Den här sidan innehåller information under följande rubriker:

Aktuell information

Här hittar du information under följande rubriker:

 • Generella direktiv
 • Du som medarbetare
  • Generellt
  • Tjänsteresor
  • Hemarbete
  • Headset
  • Karensavdrag
  • Glöm inte
 • Distans när det går, campus när det behövs
 • Lokaler och teknisk utrustning
  • Generellt
  • Särskilda öppettider
  • Passerkort
  • Städning
  • Gym
  • Utlån av teknik till studenter
 • Avstånd
 • Begränsning om 50 personer
 • Introduktion för nya studenter
 • Filmning och GDPR
 • Internationella studenter
 • Utlandsstudier
 • Rektorsbeslut 5 juni
 • Övrigt

Generella direktiv

 • Ingen utbildning kommer att vara på campus hela tiden.
 • Studenter ska räkna med att till stor del bedriva sina studier på distans, men inslag av campusförlagda moment och examinationer kan förekomma.
 • Förstaårsstudenter är prioriterade att ha moment på campus. Det innebär inte att de kommer vara på campus hela tiden.
 • Den undervisning som går att genomföra på distans ska fortsatt genomföras på distans. Det innebär att vi ska vara välkomnande och ta emot studenter men när det krävs på grund av logistik, Folkhälsomyndighetens rekommendationer eller andra skäl ska vi erbjuda digitalt stöd.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas av alla.
 • Högskolan har satt upp följande rekommendationer för att minimera smittspridning:
  • Tvätta händerna
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd på 1,5 meter
  • Undvik trängsel
 • Handsprit kommer att placeras ut i vissa miljöer som studentpentryn, datorsalar etc.
 • Max 50 personer får samlas vid ett tillfälle.
 • Om möjligt undvika aktiviteter och moment som inkluderar närkontakt, till exempel i praktiska kurser.
 • Specifikt för student i riskgrupp:
  • Student rekommenderas att, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd, rådgöra med läkare om vad hen kan göra för att minska risken att bli sjuk.
  • Högskolan gör generella anpassningar i campusmiljön för att minska smittspridning.
  • Student som inte anser att anpassningarna är tillräckliga kan ansöka om anstånd/studieuppehåll.

Du som medarbetare

Generellt

Högskolans medarbetare uppmanas generellt att följa den information och de rekommendationer som ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Din närmaste chef är också din källa till information om vad som gäller just för dig och din avdelning/sektion. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens allmänna råd med anledning av coronaviruset, bland annat att arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd. Här kan du läsa de allmänna råden (extern länk).

Tjänsteresor

Utrikes: Fortfarande inte genomförbart då vi följer UD:s rekommendationer.

Inrikes: 13 juni släpps de nationella reserestriktionerna men det är fortfarande av yttersta vikt att fundera igenom om den tänkta tjänsteresan verkligen är nödvändig. Om resan bedöms nödvändig måste du säkerställa att du följer övriga restriktioner som finns.

På anställdwebben finns information om avbokning av tjänsteresor. Ta del av informationen.

Hemarbete

Vad som gäller för just dig ska du diskutera med din chef. Huvudregeln är fortfarande att du och din chef kommer överens om hemarbete om arbetet tillåter det. Det är fortfarande viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Headset

Behöver du ett headset så finns det att hämta i IT:s servicedesk. Boka tid för hämtning via mejl till it@hb.se. Tänk på att du även ska boka tid för andra ärenden till servicedesken.

Karensavdrag

Ersättning för karensdagsavdraget regleras direkt med Försäkringskassan. Ansökan gäller retroaktivt från och med 11 mars. Läs mer hos Försäkringskassan.

Glöm inte

 • Radera dina egna eventuella bokningar i KronoX vid behov.
 • Se över din information under rubriken ”Personuppgifter” i Primula. Det är viktigt att högskolan har aktuell information kring till exempel närmast anhörig.
 • Läs igenom de råd och tips som ständigt uppdateras under följande webbsidor:
  • Tips för hemarbete
  • Tips för distansundervisning
  • Tips för digitala möten

Distans när det går, campus när det behövs

Utgångspunkten är att den undervisning som kan genomföras på distans även fortsättningsvis ska ske på distans – "distans när det går, campus när det behövs". En checklista med information om hur du ska göra nödvändiga prioriteringar kring vilka moment som ska få genomföras på campus, vem som fattar beslut samt hur du som lärare ska agera efter att ett beslut är fattat, har nu skickats ut till alla medarbetare. Ta del av checklistan för distans- eller campusundervisning (pdf)

Missa inte att ta del av rutinen för tentamensadministration! Syftet med rutinen är att klargöra för lärare och administratörer vad som gäller då examinationsformen för tentamen ändras från salstentamen till distanstentamen, och samtidigt underlätta denna omställning. Ta del av rutinen på webbsidan "Tentamen". 

Lokaler och teknisk utrustning

Generellt

 • Entréerna till Balder och Sandgärdet kommer att vara öppna så att det går att ta sig in i byggnaderna utan passerkort. Dock kommer det att behövas passerkort till samtliga dörrar som leder till korridorer med lärosalar, arbetsrum och utrymmen för anställda och studenter.
  • I Balder kommer även trapphus T1 samt tillhörande hissar att hållas öppna.
  • På Sandgärdet kommer även biblioteket att hållas öppet.
  • Till högskolans lokaler i Textile Fashion Center krävs passerkort.
 • Tidpunkten för föreläsningar kommer att spridas ut under dagen för att minska antalet studenter som är på campus samtidigt.
 • I möjligaste mån undvika både planerade och spontana större samlingar av studenter i exempelvis matsalen, entrén, aulan, examinations- eller föreläsningssalen.
 • Antalet personer som får befinna sig i undervisningssalar, datorsalar och grupprum har kraftigt begränsats.
 • Möbleringen kommer att glesas ut i undervisningssalar och det kommer att markeras vilka platser som får användas i datorsalar och hörsalar.
 • Möbleringen i öppna utrymmen kommer att glesas ut.
 • Servicediskar i allmänna utrymmen kommer att utrustas med plexiglas.
 • Restaurangen kommer att ha möjlighet att öppna upp verksamheten i någon form.
 • En omfattande skyltning kommer att genomföras på campus med avståndsmarkeringar, information om högskolans rekommendationer, uppmaningar att lämna salar omgående efter examination eller undervisning, etc.

En översyn av lokaler samt tekniska möjligheter i lokalerna håller på att genomföras. Det kommer att sammanställas information om hur många personer som får vara i olika salar, vilka tekniska möjligheter som finns i respektive sal etc. Informationen är förmodligen inte komplett förrän i augusti, men vi återkommer så snart besked finns.

Inköp av viss teknisk utrustning är på gång.

Vi har fått signaler om att det finns oro förknippad med hur vi säkerställer att det inte blir för många personer i byggnaderna i höst. För att förhindra smittspridningen måste vi ju undvika trängsel i allmänna utrymmen, korridorer etc. Ett av corona-delprojekten arbetar med logistiken kopplat till schemaläggning och vi är medvetna om att vi måste tänka annorlunda jämfört med hur vi tidigare har schemalagt undervisningen för att exempelvis undvika att en undervisningsgrupp möter en annan i dörren till föreläsningssalen.

Särskilda öppettider

För flera av våra verksamheter gäller särskilda förhållanden kring öppettider eller eventuell stängning. Mer information om särskilda öppettider

Högskolans lokaler är generellt sett öppna för studenter och medarbetare. Av arbetsmiljöskäl och smittorisk är vissa utrymmen, som till exempel textila labb, stängda för studenter eftersom det nu inte bedrivs undervisning där.

Passerkort

Glöm inte ditt passerkort när du rör dig i högskolans lokaler. Det behövs för att passera genom dörrar och åka hiss.

Städning

Städning av högskolans lokaler intensifieras med rengöring av handtag och knappar som många personer ofta rör.

Gym

Gymmet har fortsatt öppet – vi sätter in extra städning så att det går att träna här när andra gym stänger.

Utlån av teknik till studenter

Högskolan har ingen möjlighet att låna ut datorer eller annan teknik till studenter för hemarbete. Dock har studenterna fortsatt tillgång till lokalerna.

Avstånd

Vi rekommenderar att människor ska hålla avstånd om 1,5 meter i högskolans lokaler. Detta innebär till exempel att vi kommer att ta bort möbler i allmänna utrymmen och på något sätt märka ut platser som inte får användas i föreläsningssalar.

Vi kommer att skylta upp i lokalerna innan terminsstart så det blir lätt för alla i lokalerna att göra rätt och följa de rekommendationer som finns. Varje individ måste också själv ta eget ansvar och hålla avstånd.

Begränsning om 50 personer

Vi vill förtydliga att även om våra interna aktiviteter inte omfattas av begränsningen om 50 personer så ska vi undvika att samla mer än 50 personer. Det är viktigt att vi förhåller oss till detta för att minska smittspridningen och stävja den oro som finns kring större folksamlingar. Vi måste också följa de allmänna råd och rekommendationer som finns.

Filmning och GDPR

En påminnelse om vad som gäller kring GDPR i samband med filmade föreläsningar etc. är på gång.

Introduktion för nya studenter

Det planeras nu för två varianter av introduktion, helt på distans eller i mindre grupper i omgångar på campus. När mer information kring det praktiska genomförandet finns så återkommer vi.

Högskolans studenter får central information som rör alla, men också information från kursansvariga lärare. Vill du veta vilken information våra studenter får från centralt håll? Håll dig uppdaterad på coronasidorna på studentwebben.

Internationella studenter

Under vecka 23 fick de internationella programstudenter som antagits till höstterminen 2020 information om läget inför hösten, samt besked att de kan gå vidare med att ansöka om uppehållstillstånd och bostad. Även de som ansökt om utbytesstudier i Borås i höst har fått information.

Inom delprojektet kring internationella studenter har det även påbörjats en diskussion kring de internationella studenter som reser in från länder där smittspridningen ökar och hur vi förhåller oss till detta.

Utlandsstudier

Högskolan följer UD:s rekommendationer, om UD beslutar om fortsatt avrådan från resa kommer högskolan att avråda studenter från att genomföra planerade utlandsstudier.

Rektorsbeslut 5 juni

Rektorsbeslutet innebär att utbildningsverksamheten från och med 15 juni kan återgå till mer ordinarie former under följande förutsättningar:

 • De föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället beaktas.
 • Undervisningsverksamheten genomförs med beaktande av erforderliga försiktighetsåtgärder.
 • Om verksamheten så tillåter kan anställda efter beslut av sin närmaste chef arbeta hemifrån.
 • Genomförande av salstentamen via Studentcentrums försorg kan genomföras med beaktande av erforderliga försiktighetsåtgärder samt i beaktande av högskolans totala behov av salstentamen där examinationer inom sjuksköterske- och polisutbildningen bedöms fortsatt vara prioriterade verksamheter. 
 • Projekt corona ansvarar för att ta fram lämpliga strukturer för att säkerställa ovan med beaktande av erforderligt samråd med studenterna.

Rektorsbeslutet 5 juni påverkar också tidigare fattade beslut.

Bedrivande av undervisningsverksamhet

Tidigare beslut: Bedrivande av undervisningsverksamhet, inklusive examinationer, i lokaler som högskolan förfogar över ska ske i distansform med generellt angivna undantag för sjuksköterske- och polisutbildningarna.

Beslut enligt de nya rekommendationerna: Regeringen framför att utbildningsanordnare kan återgå till ordinarie verksamhet, under förutsättning att de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället, beaktas. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden är upp till utbildningsanordnaren att avgöra. Ett sätt är att utbildningsanordnaren även fortsättningsvis håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Med anledning av detta måste undervisningsverksamheten fortsatt genomföras med beaktande av erforderliga försiktighetsåtgärder och i enlighet med de rekommendationer som anges av Folkhälsomyndigheten. Strukturer behöver tas fram för att säkerställa detta. Dessa har att tas fram i särskild ordning via Projekt corona.

Hemarbete

Tidigare beslut: Om verksamheten så tillåter kan anställda efter beslut av sin närmaste chef arbeta hemifrån.

Beslut enligt de nya rekommendationerna: Nu gällande beslut gäller fortsatt.

Salstentamen

Tidigare beslut: Inga salstentamen organiserade via Studentcentrum ska genomföras med undantag för dem som rektor särskilt beslutat ändå ska genomföras.

Beslut enligt de nya rekommendationerna: Salstentamen organiserade via Studentcentrum kan genomföras med beaktande av erforderliga försiktighetsåtgärder. Detta innebär dock att Studentcentrum kommer ha mer begränsade resurser för att genomföra salstentamen, varför dessa resurser behöver fördelas.

Enligt tidigare beslut har salstentamen inom sjuksköterske- och polisutbildningen samt lärarutbildningen genomförts.

I och med att möjligheten för bedrivande av verksamhet i högskolans lokaler öppnar upp för fler utbildningar i höst behöver Projekt corona ta fram strukturer för att säkerställa en korrekt fördelning av dessa resurser. Tidigare beslut om undantag avseende salstentamen via Studentcentrums försorg måste därmed omvärderas i förhållande till högskolans totala behov av salstentamen. Sjuksköterske- och polisutbildningen är dock fortsatt prioriterade verksamheter.

Övrigt

Spikning

Under gult läge genomfördes inga spikningar av avhandlingar, varken fysiskt i biblioteket eller på distans. Avhandlingen tillgängliggörs elektroniskt i DiVA som vanligt. För de doktorander som önskar kan högskolan ordna en ceremoni alternativt hänga upp avhandlingen i biblioteket, när vi är tillbaka i grönt läge igen.

Läs också de frågor och svar som vi sammanställt (uppdateras löpande)

---

Vid eventuella frågor

Om du har frågor kring högskolans agerande kring coronautbrottet, kontakta din närmaste chef.

Om du har frågor om coronaviruset kan du höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. 

Tänk på god handhygien

Det mest effektiva sättet att undvika att bli smittad och smitta andra är att iaktta mycket god handhygien. Tänk på följande:

 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

WHO rekommenderar att ett avstånd på en (1) meter ska hållas.

Externa länkar med viktig information

Folkhälsomyndighetens sida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter

CSN:s information till studenter

Arbetsgivarverkets information om corona