Kriterier för bedömning av HU-integration i kurser

Studenterna ska ges möjlighet att:

  • reflektera om och problematisera hållbar utveckling som fenomen.
  • reflektera om och problematisera utbildningens ämnesområden och professionsrollen utifrån hållbar utveckling.

Undervisningsformer ska präglas av studentdelaktighet samt stimulera till kritiskt tänkande och ett hållbart agerande. 

Av bedömningsunderlaget ska framgå att minst en av följande punkter behandlas:

  1. Konkurrerande perspektiv och målkonflikter mellan olika intressen och behov utifrån hållbar utveckling.
  2. Frågeställningar inom ämnet kring hur förutsättningar skapas för hållbarhet; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
  3. Olika dimensioner av hållbarhet utifrån ett helhetsperspektiv  och med ett flervetenskapligt angreppssätt.

I kurser på avancerad nivå ställs högre krav på ämnesanknuten reflektion och problematisering än i grundläggande kurser.

Examensarbetskurser bedöms inte för diplomering. I stället bedöms och premieras enskilda examensarbeten i en särskild process

Bedömningsunderlag och bedömningskriterier gällande kurser med ett integrerat HU-perspektiv (pdf).