Agneta Kullén Engström och Maria Wolmesjö

”Vi siktar på att diplomera hela utbildningen”

– När vi tog fram utbildningsplanen hade vi inte ens en tanke på att vi kunde HU-diplomera våra kurser. Vi visste bara att vi ville trycka på hållbar utveckling och hälsofrämjande inom organisering och ledarskap i utbildningen. Att vi kunde ansöka om högskolans HU-diplomering har varit en bonus, säger Agneta.

– Kursen lyfter hållbar utveckling i flera dimensioner, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt förklarar Maria.

Nu arbetar de för att fler kurser inom magisterutbildningen ska bli HU-diplomerade, ja målet är faktiskt att hela utbildningen ska bli diplomerad.

– Det har varit väldigt roligt att jobba fram den första kursen på utbildningen och studenterna har varit väldigt positiva. Diplomeringen är ett erkännande för det jobb vi lägger ner och är en push att fortsätta jobba för hållbar utveckling. Vår yttersta ambition är att hela magisterutbildningen ska diplomeras, men vi får ta det steg för steg. Det är viktigt att det här inte är något man bara säger, utan något vi faktiskt måste jobba med , säger Agneta.

– Att jobba med hållbar utveckling handlar inte bara om den här magisterutbildningen, utan även om hur vi själva organiserar vårt arbete. I utbildningen tar vi exempel ur vår egen verksamhet här på högskolan. Det gäller att leva som man lär, för annars blir det inte trovärdigt, fortsätter Maria.

Tar arbetet för att få en kurs diplomerad mycket tid?

– Nej, det handlar mer om att göra ett medvetet val, att ta ett annat perspektiv, att från början tänka utifrån ett hållbarhetsperspektiv. När vi arbetade fram den nya magisterutbildningen hade vi en fördel, att vi inte hade något sedan tidigare att utgå ifrån. Vi kunde tänka utifrån hållbar utveckling från första början, säger Agneta.

Diplomeringen har gett ringar på vattnet på akademin där Agneta och Maria är verksamma. Att det ska finnas en koppling mellan grundutbildning och avancerad utbildning blir allt mer självklart, menar de.

Hur kan andra kurslag tänka för att få sina kurser diplomerade?

– Försök att tänka nytt. Ibland är man så fast i ett sätt att tänka. Hållbar utveckling kan verka så exklusivt, men egentligen ingår det ju i allt vi gör. Vi måste bli medvetna om det vi gör i dag och ta in ett nytt perspektiv. Det kan verka så märkvärdigt att få en kurs diplomerad att man inte ens försöker. Det finns många kurser i våra utbildningar på högskolan som säkert skulle hålla för en diplomering, men kriterierna kan verka svårtolkade och man kanske inte tror att de stämmer in på ens egen kurs. Vi hade gärna sett lite vägledning i hur man ska tolka kriterierna.

Motivering till diplomeringen

"Kursplanens mål och innehåll speglar ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling. Kritisk värdering av frågeställningar inom ämnesområdet och professionen samt förhållningssätt till hållbarhet och lika villkor lyfts fram tydligt.
Angiven litteratur med koppling till hållbar utveckling är relativt omfattande och bör ge studenterna goda förutsättningar att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv problematisera och kritiskt reflektera kring ämne och profession. Detta speglas också delvis i redovisade examinationsuppgifter med krav på ett reflekterande resonemang utifrån egna erfarenheter" (Högskolan i Borås, oktober 2016).

Text och foto: Solveig Klug

2017-01-10