Rutin för lagar och andra krav

Ansvar

Handläggare för hållbar utveckling ansvarar för att upprätthålla en högskolegemensam lista över gällande miljölagstiftning. Akademi-/enhetschef ansvarar för att identifierade delar av miljölagstiftningen och andra krav som berör akademin/enheten är kända samt att säkerställa dess efterlevnad.

Beskrivning

Laglista

Handläggare för hållbar utveckling tillser att gällande miljölagstiftning sammanställs och uppdaterar denna vid behov, dock minst en gång i kvartalet. Listan jämförs med allmän standardlaglista för högskolor för att uppmärksamma om nya författningar behöver införas i högskolans egen laglista.

Följande rubriker finns med i laglistan:

 • Lag/Förordning/Föreskrift
 • Beskrivning
 • Tillämpning/Berörd verksamhet
 • Rutin
 • Ansvar och lagefterlevnad
  Listan ska förmedlas till ansvariga akademi-/enhetschefer och hållbarhetsombud.

Utvärdering av lagefterlevnad

Utvärderingen om högskolan efterlever miljölagstiftning och andra krav görs vid nedanstående tillfällen:

 • Vid intern miljörevision sker en stickprovsmässig kontroll av hur den reviderade enheten efterlever utvalda lagkrav.
 • Inför ledningens genomgång, LG2, görs årligen en fullständig kontroll av att tillämplig lagstiftning efterlevs. Checklista för lagefterlevnad (finns i diariet, Dnr: 818-20) fylls i av respektive enhet och handläggare för hållbar utveckling sammanfattar resultatet av efterlevnadskontrollen. I samband med detta kontrolleras också eventuell ny lagstiftning som föranleds av förändringar i verksamheten centralt och på enhetsnivå. Ifylld checklista räknas som redovisande dokument. Mallen finns som bilaga till detta dokument. Vid misstanke om avvikelser som kan beröra miljölagstiftning ska granskning av relevanta rutiner göras.
 • Förändringar i legala och andra krav följs upp genom regelbunden rapportering från Notisum, uppdateras i laglista och rutiner samt kommuniceras till berörda.
 • Handläggare för hållbar utveckling ska en gång per år vid ledningens genomgång, LG2, presentera en sammanställning över hur efterlevnaden av laglistan säkerställts. Sammanställningen ska täcka samtliga lagkrav.

Källa: Dokument nr: M05 Dnr: 548-14
Fastställd av: Förvaltningschef 2014-07-01