Högskolans ordning för miljöledningssystem (HOM) – organisation och beslutsordning (M10)

Organisation

Rektor

 • ansvarar för miljöledningssystemets verkan och att högskolans uppgifter inom det systematiska ledningsarbetet fullgörs, kommuniceras och integreras i verksamhetens styrande processer
 • säkerställer att miljöledningssystemet ges nödvändiga resurser
 • säkerställer att policy och mål för hållbar utveckling finns upprättade och är förenliga med organisationens strategiska inriktning och förutsättningar
 • ansvarar för att högskolans fastställda hållbarhetsaspekter beaktas i verksamhetens övergripande planeringsprocesser

Akademichefer, förvaltningschef och stabschef

Ansvarar för att:

 • högskolans miljöledningssystem implementeras och dokumenteras i respektive verksamhet i enlighet med gällande organisations- och beslutsordningar
 • det inom enheten finns en effektiv och dokumenterad organisation för enhetens arbete för en hållbar utveckling enligt miljöledningssystemet
 • hållbarhetsaspekter (högskolans fastställda och nya som identifieras som väsentliga) beaktas vid förändring i verksamheten
 • planera åtgärder för att hantera betydande hållbarhetsaspekter, bindande krav samt risker och möjligheter som identifieras
 • ta fram och följa upp egna detaljerade mål för respektive organisatorisk enhet
 • i enlighet med högskolans rutiner inrapportera årlig utvärdering av bindande krav

Förvaltningschef

Ansvarar, utöver de ansvarspunkter under akademichefer förvaltningschef och stabschef som anges ovan, för att:

 • utveckla och förvalta högskolans ledningssystem för hållbar utveckling, miljöledningssystemet, och att det uppfyller kraven i ISO 14001:2015, förordningen om miljöledning i statliga myndigheter och tillämplig lagstiftning inom området
 • hållbarhetsaspekter rörande högskolans verksamhet är identifierade, bedömda och dokumenterade avseende, påverkan, risker och möjligheter
 • samordna och bereda utveckling av policy för hållbar utveckling samt högskolegemensamma mål och handlingsplaner
 • rapportera till högsta ledningen om hur miljöledningssystemet fungerar, inklusive miljöprestandan
 • bereda och protokollföra ledningens genomgång
 • handlägga kemikalierutinen och samordna högskolans kemikaliehantering
 • samordna kontroll och inrapportering av bindande krav
 • interna miljörevisioner planeras, genomförs och rapporteras
 • samordna inrapportering av hållbarhetsprestanda, nyckeltal och måluppfyllelse inom ledningssystemet
 • sammanställa och kommunicera information om hållbarhetsprestanda internt inom högskolan och till nyckelintressenter
 • rapportera högskolans miljöledningsarbete till regering och myndigheter
 • stödja högskolans ledning och akademierna i frågor om högskolans systematiska hållbarhetsarbete

Beslutsordning

Gällande ansvarsfördelning för fastställande av rutiner och andra styrande dokument hänvisas till Dokumenthanteringsplan (M14.5).

Styrelsen fastställer

 • högskolans policy för hållbar utveckling

Rektor fastställer

 • högskolegemensamma mål för hållbar utveckling
 • högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling

Förvaltningschef fastställer

 • vilka rutiner som ska ingå i högskolans miljöledningssystem
 • rutiner och övriga dokument i miljöledningssystemet som inte ankommer på annan beslutsfattare att besluta

Akademichef/förvaltningschef/ stabschef fastställer

 • akademins/enhetens organisation för miljöledningsarbete
 • akademins/enhetens handlingsplan för hållbar utveckling

Källa: Ur dokumentet Miljöledningssystem M10, Dnr: 949-19,

Beslutsdatum: 2020-02-03