Rutin för mål och handlingsplan för hållbar utveckling (M07)

Ansvar

Rektor ansvarar för det övergripande hållbarhetsarbetet. Rektors samordnare för hållbar utveckling ansvarar för att ta fram, följa upp och vid behov uppdatera högskolegemensamma miljö- och hållbarhetsmål samt högskolegemensam handlingsplan. Högskolegemensamma mål och handlingsplan beslutas av Rektor.

kademichefer och förvaltningschef ansvarar för att upprätta, följa upp och kommunicera lokala handlingsplaner samt att åtgärder genomförs på akademi-/ enhetsnivå med stöd av utsedda hållbarhetssamordnare.

Beskrivning

Mål för hållbar utveckling

Övergripande och detaljerade miljömål för perioden fastställs utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Målen ska vara mätbara om det är praktiskt möjligt och förenliga med policy för hållbar utveckling. Målen ska övervakas, kommuniceras och uppdateras efter behov. I måldokumentet anges indikatorer för uppföljning.

Handlingsplaner för hållbar utveckling

I en högskolegemensam handlingsplan redovisas gemensamma aktiviteter för att nå uppsatta mål. Utifrån de Högskolegemensamma målen och med stöd av högskolegemensam handlingsplan upprättas handlingsplaner på akademi- /enhetsnivå.

I handlingsplaner anges aktiviteter för att uppnå miljö- och hållbarhetsmål, slutdatum för genomförandet, resurser och ansvarig för genomförandet.

Revidering

Högskolans övergripande miljö- och hållbarhetsmål löper på en tidsperiod om 3 år. Detaljerade mål löper på såväl kortare som längre tidsperioder. Vid förändring av prioriteringen gällande högskolans miljöaspekter kontrolleras överensstämmelsen med miljömålen.

Uppföljning

  1. Högskolans målarbete och måluppfyllelse följs upp och rapporteras halvårsvis.
  2. Resultatet av högskolans målarbete presenteras vid ledningens genomgång.
  3. Uppföljning av handlingsplaner genomförs halvårsvis och kommuniceras via ledningens genomgång.

Dokumentation

Miljö- och hållbarhetsmål samt högskolegemensam handlingsplan finns dokumenterat på högskolans gemensamma webbplats för handlingsplaner. Här presenteras även akademioch enhetsspecifika handlingsplaner.

Handlingsplaner ska diarieföras tillsammans med halvårsvisa uppföljningar och publiceras löpande på anvisad webbplats. Reviderade handlingsplaner ska beslutas som en ny version och på nytt publiceras på webbplatsen.

Källa:

Dokument nr: M07 Dnr: 791-16
Fastställd av: Förvaltningschef
Beslutsdatum: 2017-10-30