Rutin för miljöaspekter (M03)

Ansvar

Rektor ansvarar för det övergripande miljöledningssystemet, vilket inkluderar bland annat att identifiera och bedöma högskolans miljöaspekter.

Arbetet med att identifiera, bedöma, dokumentera och kommunicera högskolans miljöaspekter samordnas av handläggaren för hållbar utveckling. Handläggare för hållbar utveckling ansvarar för att miljöaspekterna uppdateras vid behov.

Beskrivning

Miljöaspekter

Miljöaspekter är aktiviteter som kan påverka miljön såväl direkt som indirekt. Miljöpåverkan kan vara positiv eller negativ. Till de direkta aspekterna hör exempelvis utsläpp av växthusgaser och avfall. Till de indirekta aspekterna hör de aktiviteter som inte i sig själva påverkar miljön men som har en indirekt effekt på miljön såsom forskning, utbildning och samverkan.

Identifiering av miljöaspekter

Identifieringen av miljöaspekterna ska omfatta de aktiviteter som högskolan kan styra eller påverka. Möjliga förändringar av verksamheten och rimligen förutsägbara nödlägen ska beaktas.

Miljöaspekternas miljöpåverkan ska beaktas ur ett livscykelperspektiv. Högskolans miljöaspekter ses över årligen och uppdateras vid behov, t ex inför varje ny målperiod. Miljöutredningen uppdateras av handläggaren för hållbar utveckling minst vart femte år.

Arbetet med att identifiera och bedöma miljöaspekterna ska utföras av en grupp bestående av personer på högskolan som är väl insatta i berörda områden. I gruppen ska högskolans handläggare för hållbar utveckling, samt enheternas samordnare för hållbar utveckling, ingå. Ytterligare deltagare kan utses efter bedömning i rektors strategigrupp för hållbar högskola.

Betydande miljöaspekter kan medföra risker och möjligheter. Identifierade risker ska bedömas och vid behov åtgärdas.  

Bedömning av allvar och omfattning

Bedömningen av högskolans miljöaspekter grundas på en värdering av allvaret (A) respektive omfattningen (O) av den miljöpåverkan som kan kopplas till respektive aspekt/aktivitet i verksamheten.

Aspektens allvar (A) bedöms enligt skala nedan. Hänsyn ska bl a tas till geografisk utbredning och koppling till globala, nationella och lokala miljömål.  

  1. Ringa betydelse
  2. Viss betydelse
  3. Stor betydelse

En bedömning av omfattningen (O) baseras på insamlad miljödata, erfarenhet och verksamhetsinsikt. Se skalan nedan:

  1. Ringa mängd
  2. Viss mängd
  3. Stor mängd

Prioritering av aspekter

En aspekt anses vara betydande om den sammanvägda bedömningen (AxO) är lika med eller större än 6. För att kunna prioritera vilka miljömål som ska sättas är det viktigt att även ta hänsyn till huruvida högskolan har möjlighet att styra eller påverka aspekten. Denna bedömning (P) görs enligt skalan 1 till 3, där 1 står för ringa möjlighet att påverka och 3 för stor möjlighet att påverka. Krav från intressenter (I) och lagkrav (L) är andra drivkrafter för miljöarbetet som bör tas hänsyn till. Den sammanvägda bedömningen (AxO) och möjligheten att styra/påverka, lagkrav och intressenters krav ligger till grund för vilka aspekter som anses betydande och relevanta för vidare arbete med att sätta miljömål.

Bedömning av risker och möjligheter hos betydande miljöaspekter

Betydande miljöaspekter kan medföra risker och möjligheter som associeras med antingen negativ eller positiv miljöpåverkan.  Bedömningen ska utgöra ett stöd i utformning av mål och handlingsplaner.

Dokumentation och kommunikation

Högskolans identifierade miljöaspekter ska dokumenteras i Miljöaspektsförteckning M04 som ska finnas tillgänglig på webben. I denna ska det framgå vilka aspekter som är betydande.