Rutin för miljökrav vid inköp till Högskolan i Borås (M17.3)

Mål

Målet med rutinen är att Högskolan, där så är möjligt, alltid ska ställa relevanta miljökrav i samband med inköp och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Ansvar

Ansvaret för att miljökrav ställs vid inköp i enlighet med denna rutin följer Högskolans delegationsordning, det vill säga den som har delegation att besluta om inköpet ansvarar även för att miljökrav ställs. Som stöd för att ställa miljökrav finns upphandlingsjurist och handläggare för hållbar utveckling.

Definitioner

Ramavtal

Befintligt avtal avseende vara eller tjänst. Ramavtal kan vara tecknat av Högskolan, Göteborgs Universitet, Kammarkollegiet eller annan samarbetspartner. Kammarkollegiet och Göteborgs universitet utgår i sina upphandlingar från upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och EUkommissionens databas för miljökrav för majoriteten av de upphandlade ramavtalen.

De ramavtal som Högskolan ska använda sig av kan man hitta på: http://www.hb.se/Anstalld/For-mitt-arbete/Administrativtstod/Inkop-och-upphandling/Ramavtal/

Upphandling

Förfarande i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Inköp där det inte finns befintligt ramavtal och värdet av inköpet överstiger 500 000 SEK.

Avrop

Nyttjande av befintligt ramavtal där det i avtalet anvisas en leverantör

Förnyad konkurrensutsättning

Nyttjande av befintligt ramavtal där inköp genomförs genom förfrågan till flera, i avtalet, anvisade leverantörer.

Direktupphandling

Inköp som inte omfattas av ett befintligt ramavtal och värdet av inköpet är mellan 1 – 500 000 SEK.

Livscykelperspektiv

Miljöpåverkan under hela produktens/tjänstens livscykel, från utvinning av råvaror till avfallshantering.

Beskrivning / Genomförande

Miljökrav vid upphandling

Vid upphandling tar avdelningen Ekonomi fram underlag för miljökrav i samarbete med beställaren. Miljökrav och utvärderingskriterier i anbuden ska utvärderas, och övrig miljöinformation ska granskas av avdelningen Ekonomi. Högskolan ska som lägst ställa krav på att miljöpolicy och att ett aktivt arbete med miljöförbättrande åtgärder, relevant för företagets organisation och miljöpåverkan, ska kunna uppvisas.

I upphandlingsunderlag ska länk till Högskolans webbsida för Hållbar utveckling anges, www.hb.se/hallbart.

Vid kravställande ska miljöpåverkan under produktens eller tjänstens hela livscykel beaktas i den mån det är tillämpligt.

Avtal ska upprättas som möjliggör uppföljning av ställda krav.

Miljökrav vid avrop

Inom ett ramavtal kan det finnas mer miljövänliga produkter. Dessa ska i första hand väljas vid inköp till Högskolan.

Miljökrav vid förnyad konkurrensutsättning

Vid en förnyad konkurrensutsättning finns ibland möjlighet att ställa högre miljökrav än vad som ställdes vid den ursprungliga upphandlingen. Rekommendationen är då att använda upphandlingsmyndighetens ”krav på avancerad nivå” och EUkommissionens databas för miljökrav.

Miljökrav vid direktupphandling

Även vid direktupphandling rekommenderas upphandlingsmyndighetens kriterier för varor tjänster och EU-kommissionens databas för miljökrav till grund för kravställande.

Kravställande

Stöd för att utforma/formulera miljökrav finns på upphandlingsmyndighetens hemsida www.upphandlingsmyndigheten.se.

Upphandlingsmyndigheten tillhandahåller kriterier för att ställa miljökrav inom följande produktgrupper.

  • IT och telekom
  • Bygg och fastighet
  • Städ och kemikalier
  • Fordon och transport
  • Kontor och textil
  • El och belysning
  • Livsmedel
  • Sjukvård och omsorg
  • Tjänster

Vid upphandling, avrop eller direktupphandling av varor eller tjänster som inte ingår i dessa produktgrupper ställs krav utifrån de av högskolans prioriterade miljöaspektsområden som är relevanta för inköp; avfallshantering, energiförbrukning, kemikalieanvändning, koldioxidutsläpp samt resursanvändning.

Avvikelser och Förbättringsförslag

En avvikelse är en händelse som strider mot denna rutin. Avvikelser och förbättringsförslag ska rapporteras till miljoledningssystemet@hb.se.

Källa: Dokumentet Rutin för miljökrav vid inköp till Högskolan i Borås, M17.3, Dnr. 597-17

Beslutsdatum: 2017-01-01

Fastställd av: Förvaltningschef