Rutin för övervakning och mätning – internt förbättringsarbete (M21)

Ansvar

För varje indikator finns en person utsedd som är ansvarig för inrapportering av resultat. Handläggare för hållbar utveckling ansvarar för att resultatet sammanställs och analyseras.

Beskrivning

Bedömning

Genom en miljöutredning har en systematisk genomgång gjorts av högskolans miljö-/hållbarhetspåverkan och ett antal aspekter har valts ut som betydande. Målet med miljöledningsarbetet är att minska negativ miljöpåverkan och att i ökad utsträckning bidra till en hållbar samhällsutveckling, vilket uttrycks genom förbättrad prestanda. För att följa upp om arbetet får avsedd effekt övervakas trenderna för ett antal indikatorer som tillsammans skapar en helhetsbild av högskolans prestanda. Med hjälp av indikatorerna kan högskolan ta fram information som gör att organisationens historiska, nuvarande och prognostiserade prestanda inom hållbarhetsområdet kan bedömas.

Högskolan söker följa standarden 14031 (Utvärdering av miljöprestanda) genom att följa stegen i Planera–Genomföra–Följa upp–Förbättra (eng. PDCA).

Planera: val av indikatorer

Genomföra: samla in data, analysera och bedöma information, rapportera och kommunicera

Följa upp: jämför mot mål och tidigare mätningar

Förbättra: förbättra miljöprestanda, fastställa åtgärder

Rapportering från Akademier/enheter

Inrapportering av resultat för kalenderåret, gällande nedan redovisade indikatorer, ska ske till handläggaren för hållbar utveckling den 15 januari påföljande år. Halvårsvis uppföljning av berörda indikatorer ska inrapporteras senast den 31 augusti.

Uppföljning

Målindikatorerna ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Eventuella korrigerande åtgärder genomförs och vid behov utformas en åtgärdsplan.

Redovisning

Handläggare för hållbar utveckling ansvarar för redovisning av resultat halvårsvis och årsvis. Tillhörande redovisande dokument sparas enligt dokumenthanteringsplan.

Kommunikation om högskolans miljöprestanda är viktig för anställdas ansvarstagande och engagemang. En tydlig redovisning är också viktig i kommunikationen av högskolans miljöledningsarbete utåt. Resultat av uppföljningar presenteras i rektors ledningsgrupp och i strategigruppen för hållbar högskola och vid möten med hållbarhetsombuden för vidare information på akademi- och enhetsnivå. Resultatet tillgängliggörs också på hemsidan.

Rapportering till myndigheter

Handläggaren för hållbar utveckling ansvarar för att, med stöd av ekonomiavdelningen och personalavdelningen, samordna inrapporteringen av högskolans miljöledningsarbete till regeringen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Indikatorer

Indikatorerna ska på ett tydligt sätt återspegla efterfrågad prestanda inom hållbarhetsområdet. Företrädelsevis används kvantitativ data men även kvalitativa data i form av beskrivningar kan förekomma. Utvärdering av indikatorernas relevans, begriplighet, representativitet, mätbarhet, kostnadseffektivitet och informationsvärde gällande framtida trender följs upp regelbundet.

Indikatorerna följer nedan. (* = Indikatorer som resultatredovisas till Naturvårdsverket och regeringen årligen).

indikatorer
Flödestyp Miljöaspekts-
områden
Indikatorer Tidpunkt Ansvarig person
för rapportering
Utflöde Avfall • Total mängd avfall
• Mängd brännbart avfall
• Mängd farligt avfall
• Mängd elektronikavfall
• Mängd återvinningsavfall
(pappersförpackningar, glas,
papper, plastförpackningar,
metallförpackningar)
15 jan årligen Chef för Campus
och hållbarhet
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
• Antal och andel
utbildningsprogram som innehåller
ett högskolegemensamt
introduktionsmoment i hållbar
utveckling
15 jan årligen
31 aug årligen
Akademichefer -
?
Samordnaren för
hållbar utveckling
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
• Antal nominerade och diplomerade
HU-kurser, totalt och per
utbildningsprogram, på respektive
akademi.
15 jan årligen
31 aug årligen
Akademichefer -
?
Samordnaren för
hållbar utveckling
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
• Antal och andel masterutbildningar med ett integrerat och fördjupat
HU-moment. 
15 jan årligen
moment klart
2019, lär från
tidigare moment -
kommunikation!
Akademichefer
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
• Antal examensarbeten med hållbar utveckling, eller motsvarande, som nyckelord - synka med bedömningskriterier 15 jan årligen Bibliotek
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
• Antal examensarbeten som i
problemställningen belyser ämnet i relation till hållbar utveckling.
Svår att rapportera.
15 jan årligen,
instruktioner
behöver gå ut.
Akademichefer
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
Löpande uppföljning och
översyn av utbildnings-
planer i verksamheten.
15 januari årligen Akademichefer
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
• Andelen lärare som
genomgått utbildning i
lärande för hållbar
utveckling
15 januari årligen Akademichefer
PUF
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
Forskarutbildning
• Antal forskarutbildningar med ett
integrerat utbildningsmoment inom hållbar utveckling.
15 jan årligen Akademichefer
Utflöde Hållbar utveckling
i utbildning
Övrig indikator som följs upp
• Studenternas medvetenhet och
uppfattning om högskolans
integration av hållbar utveckling i
verksamheten, med fokus
på utbildning, analyserad
via en årlig studentenkät
 (Studentbarometern).
15 jan årligen Akademichef, A3
Utflöde Hållbar utveckling
i forskning
• Antal publikationer där hållbar
utveckling är integrerat i
enlighet med instruktioner i
DIVA. 
15 jan årligen Bibliotekschef
Utflöde Hållbar utveckling
i forskning
• Antal ansökningar, med ett
flervetenskapligt perspektiv på
hållbar utveckling, som
skickats till Horizon 2020 eller
motsvarande
15 jan årligen Akademichefer
Utflöde Hållbar utveckling
i forskning
• Genomförda
forskningskonferenser och
redovisning av presentationer,
totalt och uppdelat per
forskningsområde.
15 jan årligen Akademichefer
Resurs-
förbrukning
Energi • Energiförbrukning i kWh totalt,
per årsarbetskraft och per m2
uppdelat på:
- Verksamhetsel
- Övrig energianvändning
(fastighetsel, värme, kyla)
- Andel förnyelsebar energi
av den totala
energianvändningen
15 jan och 31 aug
årligen
Ekonomichef
Resurs-
förbrukning
Energi • Antal upphandlingar över
tröskelvärdet där
energikrav ställts
(*Enligt förordning om
statliga myndigheters
inköp av energieffektiva
varor, tjänster och
byggnader)
15 jan årligen Ekonomichef
Resurs-
förbrukning
Pappers-
förbrukning
• Antal utskrifter totalt,
dubbelsidigt och
enkelsidigt samt fördelat
på avdelningar.
15 jan årligen Chef för Campus
och hållbarhet
Resurs-
förbrukning
Kemikalier • Antal kemikalier/ämnen
som finns med i SIN-listan
som avskaffats eller bytts
ut mot ur miljösynpunkt
bättre alternativ.
15 jan årligen Akademichefer/
ekonomichef
Resurs-
förbrukning
Vattenförbrukning • Mängd vatten i m3. 15 jan årligen Ekonomichef
Utsläpp Tjänsteresor • Utsläpp av koldioxid som
orsakas av resor i tjänsten totalt och per årsarbetskraft
specificerat enligt följande:
- Flygresor (korta respektive
långa resor)
- Bil (egen bil, hyrbil, taxi)
- Tåg
om möjligt uppdelat på
utbildnings-, forsknings-,
samverkans- och stödverksamhet
15 jan och
31 aug årligen
Personalchef
Utsläpp Tjänsteresor  Användningsgrad gällande
högskolans digitala system
för resfria möten
15 jan årligen Campus och hållbarhet
Utsläpp Tjänsteresor • Antal utbildningar i
mötesteknik
som genomförts.
15 jan årligen Campus och hållbarhet
Inflöde Inköp och
upphandling
• Andel genomförda
upphandlingar och
direktupphandlingar med
hållbarhetskrav utifrån ett
livscykelperspektiv samt
ekonomiskt värde av dessa
15 jan årligen Ekonomichef
Övrigt Avvikelser • Antal rapporterade avvikelser och
förbättringsförslag.
• Antal allvarliga avvikelser
• Antal åtgärdade avvikelser och
förbättringsförslag
Löpande och
årligen 15 jan
Ekonomichef
Övrigt Samverkan • A/ Antal
samverkansaktiviteter/-
projekt (publika
konferenser, föreläsningar,
seminarier, workshops,
forskningsprojekt och
samarbetsavtal)relevant för
hållbar utveckling, centralt
och på respektive akademi,
inklusive centrumbildningar
(uppföljning med
utgångspunkt från 2017)
15 jan årligen Akademichefer
Övrigt Samverkan • B/ Externt deltagande i
forskningskonferenser
och utvärdering av
relevansen för näringsliv
och offentliga sektorn
15 jan årligen Akademichefer
Övrigt Samverkan • Uppföljning av hög-
skolans medlemskap
och aktivitet i olika
HU-nätverk/- organisa-
tioner regionalt, natio-
nellt och internationellt
15 jan årligen Akademichefer
Övrigt Samverkan • Studentdeltagande i
samverkansaktiviter/-
projekt arrangerade av
Högskolan i Borås

15 jan årligen Samordnaren för
hållbar utveckling
Övrigt Samverkan Övriga indikatorer som följs upp
• Mätning av medial
exponering gällande
högskolan som
opinionsbildare inom
hållbar utveckling
15 jan årligen Samordnaren för
hållbar utveckling
Övrigt Kompetens-
utveckling
• Identifierat kompetens- utvecklingsbehov inom hållbar utveckling 31 aug årligen
Hur arbetar man
med att skapa
förutsättningar för
medarbetare att
förmedla och
ledningen sina
kompetens-
utvecklingsbehov.
genomförda
utbildningar
Ackademichefer
och förvaltningschef
Övrigt Kompetens-
utveckling
• Antal anställda som
genomgått kompetens-
utveckling inom hållbar
utveckling, fördelat på
kompetensutvecklings-
område och enhet
31 aug årligen
Hur arbetar man
med att skapa
förutsättningar för
medarbetare att
förmedla och
ledningen sina
kompetens-
utvecklingsbehov.
genomförda
utbildningar
Ackademichefer
och förvaltningschef
Övrigt Kompetens-
utveckling
Antal högskolegemensamt
anordnade utbildningar som
möter identifierade behov
15 jan årligen Resp. BLR
Övrigt Lagefter-
levnad
• Genomförd lokal
lagefterlevnadskontroll enligt checklista
31 oktober årligen Akademichefer
och enhetschefer
Övrigt Lagefter-
levnad
Fullständig kontroll
lagefterlevnad 
Inför ledningens
genomgång 1,
kvartal 1
Ekonomichef
Övrigt Övrigt (mäts ej
kontinuerligt
utan endast vid
behov/intresse)
• Personalens resor till
och från arbetet
   

Källa:
Dokument nr: M21 Dnr: 599-17
Fastställd av: Förvaltningschef
Beslutsdatum: 2017-01-01