Aktuellt

Revidering av handlingsplan

Handlingsplanen reviderad. Utvecklingsområden och övergripande mål kvarstår men organisation och stödjande åtgärder har setts över

Tema jämställd forskning

I december 2018 genomfördes ett professorskollegium där jämställd forskning och forskningens villkor utifrån ett jämställdhet- och genusperspektiv belystes. Petra Angervall, professor i pedagogiskt arbete, föreläste och ledde efterföljande diskussion.

Revidering av anställningsordning

Revidering av anställningsordningen pågår, HR samordnar arbetet.

Pilotutbildningar

Under 2018 pågick ett pilotprojekt kring fokusområdet könsbundna studieval. Pilotprojektets syfte var att undersöka om och hur jämställdhets – och genusaspekter integreras i högskolans utbildningsprogram.

En utbildning från vardera akademi valdes ut för att genomlysas, byggingenjör, systemvetare och specialistsjuksköterska med inriktning mot akutsjukvård. Den sistnämnda utbildningen startar hösten 2019 och därför blev genomlysningen i detta fall mer framåtsyftande.

Modell för genomlysning (PDF)

GEM

31 2018 januari anordnades ett GEM, gemensamt eftermiddagsmöte, kring jämställdhetsintegrering. Ta del av presentationerna:
Jämställdhetsintegrering
Pilotutbildningar
Samverkansskicklighet som merit

Kurs

Du kan som anställd på högskolan gå kortkursen "Jämställdhetsintegrering i praktiken"

Tematräffar

Under hösten 2017 erbjöd Nationella sekretariatet tematräffar inom området jämställdhetsintegrering. Den första tematräffen handlar om utbildning. Högskolan i Borås erbjuds tre platser och vi representeras av en person från vardera akademi. Den andra tematräffen handlade om resursfördelning och även där var tre deltagare med från högskolan. Den tredje träffen berörde "Tema bedömining".

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering är beslutat.

Handlingsplanen för jämställdhetsintegrering är nu beslutat. Du hittar den under sidan Handlingsplan.
Styrgruppen för jämställdhetsintegrering har ansvarat för att ta fram handlingsplanen. Planens syfte är att vara en riktningsvisare för verksamheten, det vill säga att den inte ska fungera som en projektplan utan arbetet med jämställdhetsintegrering ska bedrivas inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering. Planen beskriver utvecklingsområden, mål och riktlinjer för hur åtgärder ska genomföras i verksamheten.

De matriser som är bifogade ska ses som stöd till respektive verksamhet för att ta fram lokala åtgärder. Det konkreta åtgärder som finns beskrivna i matrisen är dels förslag som har diskuterats på GEM, dels förslag som är inskickade till samordnaren. Dessa är tänkta att vara utgångspunkter i diskussioner i akademier och verksamhetsstöd.

Om du har fler förslag skicka ett mail till linda.borglund@hb.se.

 

GEM Jämställd akademi 1 februari 2017 och 7 mars 2017

Presentation jämställdhetsintegrering (pdf)

Tack för de förslag på åtgärder och övriga synpunkter som kom in efter GEM 1 februari!
Förslagen har skrivits in i matriserna vilka sammanfattar Högskolan i Borås utvecklingsbehov samt mål och processer. Matriserna finns under sidan Handlingsplan. Har du fler förslag, skicka ett mail till linda.borglund@hb.se.