Handlingsplan

År 2016 beslutade Sveriges regering att alla lärosäten i Sverige ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och lika möjligheter att arbeta inom akademin och/eller bedriva studier i högre utbildning genom att använda jämställdhetsintegrering som strategi. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i alla beslut och i alla led av processer i hela verksamheten. I regleringsbrevet för högskolor och universitet 2016 framgick att lärosätena skulle ta fram en handlingsplan för arbetet 2017-2019. Högskolan i Borås plan beslutades av rektor 2017-05-22. I enlighet med regleringsbrevet för 2020 ska jämställdhetsintegreringsarbete fortsätta utvecklas vid varje lärosäte och utvecklingsbehov, mål och aktiviteter ska skrivas fram. Högskolan har därför reviderat Handlingsplanen 2020-05-31.

Högskolan i Borås har valt att fokusera två områden i arbetet för jämställdhet. Det ena är Könsbundna studieval och den andra Karriärvägar.

Handlingplan för jämställdhetsintegrering vid Högskolan i Borås (pdf)