Examination

Föreskrifter och regler

Examination är i likhet med andra förvaltningsrättsliga beslut vid högskolan en fråga om myndighetsutövning. Högskolan i Borås har lokala riktlinjer för hantering av frågor som rör området rättssäker examination. Utöver dessa lokala riktlinjer finns det från universitetskanslersämbetet en rapport, avseende rättssäker examination, vilken fungerar som vägledning inom området.

Utbildning och information

Högskolan deltar i studentkårens utbildningar avseende salstentamen som äger rum varje år och anordnar kontinuerligt utbildning för tentamensvakter.

Lärare informerar studenterna inom ramarna för varje kurs om vad som gäller vid examination i den specifika kursen. Då examination till stora delar är en pedagogisk utnaning erbjuder sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF)  kompetensutveckling inom detta område genom sina kurser, workshops och seminarier.

Lokala och nationella nätverk

Högskolan har ett lokalt forum för frågor inom området rättssäker examination. Samarbetsgruppen för rättssäker examination (SAMREX) syftar till att vara en plattform, för att på ett så effektivt och smidigt sätt som möjligt behandla aktuella studenträttsliga frågor vid Högskolan i Borås. Med representanter från samtliga delar av högskolans organisation, verkar gruppen för en högskoleövergripande och likvärdig rättssäkerhet för alla involverade. Gruppen har en rådgivande funktion inför ställningstagande av organisationens beslutsfattare och föreslår lösningar och åtgärder som ska främja en rättssäker examination.

Det finns också en lokal grupp vid högskolan som har till uppgift att säkerställa kvalitet i de blanketter riktade till studenter som rör examination.

Högskolan har en handläggare med särskilt ansvar för området rättssäker examination, inbegripet disciplinärenden, som också samverkar inom ramen för nationella nätverk. Handläggaren fungerar även som ett stöd för undervisande personal och tentamensvakter.

Avvikelsehantering

Då klagomål inkommit från student om att högskolans riktlinjer inte har följts utreds detta alltid.

Disciplinärenden

Då anmälan om disciplinär förseelse görs har högskolan en handläggsordning som beskriver hur ett ärende ska hanteras. Utvärderingsblanketter ges till studenter som varit föremål för disciplinanmälan för att fånga upp och ta reda på hur de upplever processen. Där ingår också vilken information studenten har fått samt hur studenterna upplevt bemötandet. Studenter erbjuds också att berätta om hur de upplever att de har kunnat ta sig tillbaka till studierna på ett bra sätt.

Uppföljning

För att vidareutveckla avvikelsehanteringen genomförs audits.