Granskning av kvalitetsarbete inom utbildning 

Arbetet inleddes den 19 mars med att representanter för UKÄ och berörda lärosäten träffades på ett upptaktsmöte.

Tidplan för granskning av kvalitetsarbete – utbildning

5 juni 2018: Lärosätena laddade upp sin självvärdering på UKÄ direkt.

12 juni 2018: Student- och doktorandkåren skickade in sin studentinlaga.

20 september 2018: Platsbesök 1 - UKÄ genomförde intervjuer med representanter från lärosätet, studenter, doktorander och externa intressenter.

21-22 november, 2018: Platsbesök 2 - UKÄ granskade kvalitetsarbetet i praktiken med fokus på 3 fördjupningsspår.

Slutet av januari/början av februari, 2019: Delning av yttranden. Lärosätena fick möjlighet att kontrollera innehållet och eventuella sakfel i UKÄs yttrande. 

19 mars 2019: UKÄ fattade beslut om kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Malmö universitet och Mälardalens högskola. Högskolan i Boås erhöll då omdömet Godkänt med förbehåll.

UKÄ.s rapport (PDF)

Arbetet med självvärderingen genomfördes av sektionscheferna och avdelningscheferna med stöd av de centrala samordnarna och en utsedd representant från verksamhetsstöd.

19 mars 2021: Högskolan i Borås lämnade in en rapport som visar hur vi hanterat av UKÄ identifierade brister i kvalitetssystem för utbildning.

Återföringsrapport till UKÄ (PDF)

Arbetet med återrapporteringen till UKÄ genomfördes av en arbetsgrupp tillsatt av rektor. I arbetsgruppen ingick representanter för akademierna och rektors stab. Stöd utgick från de centrala samordnarna.

24 augusti 2021: UKÄ godkänner kvalitetssystemet för utbildning vid Högskolan i Borås.

UKÄs rapport (PDF)

Självvärderingen

Läs Högskolan i Borås självvärdering: Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete – självvärdering (dnr: 006-18).