Kvalitetshandbok för utbildning

Kvalitetssystemet för utbildning bygger i huvudsak på fjorton identifierade aktiviteter som tillsammans utvecklar och synliggör det systematiska kvalitetsarbetet. Aktiviteterna stöds till stor del på sedan länge etablerade processer vid högskolan och regleras till delar i olika typer av styrdokument, riktlinjer och rutiner. För varje aktivitet framgår:

  • vad aktivitetens syfte är
  • vem eller vilka som är ansvariga för dess genomförande
  • hur aktiviteten genomförs
  • hur dialog, åtgärder och återkoppling genomförs
  • en tidsplan, kommunikationskanaler och huvudsakliga intressenter
  • relaterade styrdokument och mallar (vilka återfinns i Finn)

1a) Säkring av nationella examensmål

1b) Säkring av nationella examensmål -  forskarnivå

2) Kursutvärdering

3) Kursrapport

4) Programutvärdering

5) Programrapport

6) Programråd

7a) Lokal utbildningsutvärdering

7b) Lokal utbildningsutvärdering - forskarnivå

8) Nationell utbildningsutvärdering (UKÄ)

9) Student-, doktorand-, alumnundersökning

10) Rekrytering av undervisande personal

11) Kompetensutveckling

12) Infrastruktur och läranderesurser/stödresurser

13) Kvalitets- och verksamhetsdialoger

14) Uppföljning och utvärdering av kvalitetssystemet för utbildning