Utveckling

Högskolan arbetar ständigt med att förbättra befintliga utbildningar och att ta fram förslag till nya utbildningar. Till stöd för detta arbete har högskolan fastställda handläggningsordningar och kvalitetskriterier som syftar till att säkerställa bland annat följande aspekter: att tillräcklig och rätt kompetens finns tillgänglig, en god forskningsanknytning, utbildningens professionsrelevans samt att nationella och lokala examensmål uppfylls.

Ny utbildning

Utveckling av en ny utbildning

I framtagandet av nya utbildningar blir det extra viktigt med en god förankring både inom  akademin och högskolan som helhet. Intern konkurrenssituation mellan utbildningar eller möjligheter till resurseffektiva lösningar genom samarbete måste belysas och värderas.

Processen inleds med att en kortare avsiktsförklaring skrivs fram till rektor som sedan har att besluta om att ett utvecklingsarbete, med syfte att inrätta en ny utbildning vid högskolan, ska initieras.

Kvalitetssäkringsprocess av ny utbildning

Högskolan uppdaterade 2017 kvalitetskriterierna i den handläggningsordning och den processbeskrivning som är fastställda av rektor och som ska gälla vid kvalitetsgranskning av en ny utbildning. Kvalitetskriterierna är fastställda av nämnderna som också är beslutsfattare vid fastställande av utbildningsplaner.

Handläggningsordningen ska så långt det är möjligt underlätta för berörda aktörer utan att det övriga kvalitetsarbetet påverkas negativt, samt vara ett stöd för den tids- och kompetensmässiga planeringen av utvecklingsarbetet vid berörd akademi.
Ordningen har därför en struktur där handläggningsprocessen och de olika aktörernas ansvarsområden är preciserade och där det framgår vilken information som skall finnas tillhanda inför varje steg i processen.

Ansvarig för beredning av ny utbildning är berörd akademichef. Till stöd för processen och för kommunikation med berörd nämnd finns centralt placerade handläggare vid verksamhetsstödet. Processen innefattar granskning av externa ämneskunniga och professionsföreträdare.

Beslut

Färdigt förslag läggs fram till berörd nämnd och efter det att nämnd beslutat om att godkänna ansökan och utbildningsplan är det rektors som beslutar om inrättande.

Vidareutveckling av befintliga utbildningar

Till grund för vidareutveckling av befintliga utbildningar ligger högskolans löpande och systematiska kvalitetsarbete. Detta tar på en övergripande nivå sin utgångspunkt i högskoleövergripande studentundersökningar, alumnundersökningar samt utbildningsutvärderingar.

Resultatet av student- och alumnundersökningar går att använda i det kontinuerliga arbetet med att förbättra utbildningarnas kvalitet. Resultaten kan jämföras över tid och högskolan ges utifrån dessa möjligheter till kvalitativa förbättringsåtgärder.

I de nationella och lokala utbildningsutvärderingarna tas resultaten från högskolans löpande kurs- och programutvärderingar och diskussioner med studenter och professionsföreträdare i programråd tillvara. Dessa skapar tillsammans en kunskapsbank avseende lärandet, genomförandet, måluppfyllelsen samt utbildningarnas forskningsanknytning och professionsrelevans.

Beslut

Förbättringar i utbildningen kan resultera i revideringar av kurs- och utbildningsplaner vilka är direkt styrande för dess organisation och genomförande. Alla förändringar i kurs- och utbildningsplaner fattas av högskolans nämnder och i förkommande fall deras utskott.