Granskning av kvalitetsarbete inom forskning

Granskningen är en pilotstudie och förutom Högskolan i Borås deltar Högskolan Väst och Linnéuniveritetet. Arbetet inleddes den 19 september genom att representanter från UKÄ och berörda lärosäten träffades på ett upptaktsmöte. 

Tidplan för granskning av kvalitetsarbete –forskning

19 december 2019: Lärosätena lämnade in sina självvärderingar till UKÄ.

9 januari 2020: Studentkåren i Borås skickade in sin studentinlaga.

12 mars 2020: Platsbesök 1 - UKÄ genomförde intervjuer med representanter från lärosätet, doktorander och externa intressenter.

6–8 maj 2020: Platsbesök 2 - UKÄ granskade kvalitetsarbetet i praktiken med fokus på ett av UKÄs bedömargrupp valt fördjupningsspår.

24 augusti: Delning av yttrande. Lärosätena fick möjlighet att kontrollera innehållet och eventuella sakfel i UKÄs yttrande. 

6 oktober 2020: UKÄ fattade beslut om kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan i Borås, Högskolan Väst samt Linnéuniversitetet. Högskolan i Borås erhöll omdömet "Ifrågasatt kvalitetsarbete".

Högskolan i Borås kommer i och med UKÄs beslut att granskas på nytt inom ramarna för den ordinarie granskningscykeln 2023.

Arbetet med självvärderingen genomfördes av en central skrivgrupp med stöd av forskargruppsledare ute på akademierna.

Självvärderingen

Läs Högskolan i Borås självvärdering: Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning – självvärdering (dnr: 166-19).

Bedömargruppens rapport

Läs rapporten från UKÄs bedömargrupp: Bedömargruppens yttrande över kvalitetssäkringsarbete avseende forskning vid Högskolan i Borås (dnr 166-19)