Granskning av kvalitetsarbete inom utbildning 

Arbetet inleddes den 19 mars med att representanter för UKÄ och berörda lärosäten träffades på ett upptaktsmöte.

Tidplan för granskning av kvalitetsarbete – utbildning

5 juni 2018: Lärosätena laddade upp sin självvärdering på UKÄ direkt.

12 juni 2018: Student- och doktorandkåren skickade in sin studentinlaga.

20 september 2018: Platsbesök 1 - UKÄ genomförde intervjuer med representanter från lärosätet, studenter, doktorander och externa intressenter.

21-22 november, 2018: Platsbesök 2 - UKÄ granskade kvalitetsarbetet i praktiken med fokus på 3 fördjupningsspår.

Slutet av januari/början av februari, 2019: Delning av yttranden. Lärosätena fick möjlighet att kontrollera innehållet och eventuella sakfel i UKÄs yttrande. 

19 mars 2019: UKÄ fattade beslut om kvalitetssäkringsarbetet på Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Malmö universitet och Mälardalens högskola. Högskolan i Boås erhöll då omdömet Godkänt med förbehåll.

UKÄ.s rapport (PDF)

18 mars 2021: Lärosätena ska lämna in rapporter som visar hur de hanterat av UKÄ identifierade brister i kvalitetssystem för utbildning.

Arbetet med självvärderingen genomfördes av sektionscheferna och avdelningscheferna med stöd av de centrala samordnarna och en utsedd representant från verksamhetsstöd.

Självvärderingen

Läs Högskolan i Borås självvärdering: Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete – självvärdering (dnr: 006-18).