Internt arbete

I samband med att högskolans tre akademier och avdelningen Verksamhetsstöd skapades den 1 juli 2014 drevs ett internt projekt kallat Värdegrund och organisationskultur. Projektets mål var att kartlägga och analysera befintligt värdegrundsarbete på högskolan, beskriva eventuellt samarbete mellan varumärke och värdegrund samt att ge förslag till en handlingsplan för högskolans värdegrundsarbete där hänsyn skulle tas till ovanstående resultat samt till den statliga värdegrunden. Här finns också ett kapitel som handlar om inventering över vilka tidigare värdegrundsarbeten som gjorts och pågår på högskolan för den som är intresserad av praktiska exempel liksom namn i organisationen som kan ge konkreta tips. Projektets slutrapport med dnr 050-14 (pdf).

Kärnvärdeorden

I högskolans varumärkesarbete har tre kärnvärden tagits fram: välkomnande, gränsöverskridande och utmanande. Dessa är till för att skapa en gemensam grund för det vi gör och ska kommuniceras flitigt internt. Kärnvärdeorden är inte självständiga utan samspelar och stöttar varandra. De kommuniceras aldrig externt direkt, utan de ska istället spegla hur Högskolan i Borås upplevs och vill uppfattas av omvärlden. Kärnvärdeorden kan beskrivas som levnadsregler som ska hjälpa medarbetare när de ska beskriva hur det är att studera och forska vid Högskolan i Borås. För kompletterande information om varumärkets kärnvärden läs varumärkeshandboken: ”Varumärket Högskolan i Borås”.  

Arbetsgrupp på högskolan

Rektor har tillsatt en arbetsgrupp som ska fungera som ett bollplank och inspirera högskolans chefer i hur de kan arbeta med värdegrundsarbetet på respektive avdelning, sektion eller akademi. I Värdegrundsgruppen ingår Birgitta Alfraeus, HR-chef, Annie Andréasson, kommunikationschef, Linda Borglund, samordnare för lika villkor samt Kennert Orlenius, professor.